[ultimate_spacer height=”60″][ultimate_heading main_heading=”เครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” main_heading_color=”#00817e” sub_heading_color=”#292929″ main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:500″ main_heading_style=”font-weight:500;” main_heading_font_size=”desktop:33px;” main_heading_line_height=”desktop:38px;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:25px;” sub_heading_margin=”margin-top:30px;”]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion) ขึ้นในปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักสาธารณสุข และอื่นๆ จากภาครัฐและเอกชน รวมตัวกันอาสารับส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก ด้วยการใช้ยา หรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก ตามข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา ให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพกายและใจโดยเครือข่ายอาสา R-SA มีหลักการดังต่อไปนี้[/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”60″]
[vc_hoverbox image=”10067″ primary_title=”รับการส่งต่อ” primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”รับการส่งต่อ” use_custom_fonts_primary_title=”true”]เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก[/vc_hoverbox]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1131|url^https://rsathai.org/wp-content/uploads/2018/08/002-doctor.png|caption^null|alt^null|title^002-doctor|description^null” img_width=”48″ title=”บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” pos=”top” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:15px;” title_font_line_height=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_font_line_height=”desktop:19px;” title_font_color=”#454545″ desc_font_color=”#818181″]ด้วยวิธีการใช้ยาและวิธีการทางศัลยกรรม โดยผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมได้รับบริการปรึกษาที่รอบด้านและมีทางเลือก ภายใต้ข้อบ่งชี้ทางสุขภาพกายและใจที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา[/bsf-info-box]
[vc_hoverbox image=”113″ primary_title=”พัฒนาระบบบริการ และระบบส่งต่อ” primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”พัฒนาระบบบริการ และระบบส่งต่อ” use_custom_fonts_primary_title=”true”]ที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ตอบสนองมาตรการลดปัญหาสาธารณสุข ลดอัตราการตายของแม่และเด็กในประเทศไทย[/vc_hoverbox]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1132|url^https://rsathai.org/wp-content/uploads/2018/08/003-team.png|caption^null|alt^null|title^003-team|description^null” img_width=”48″ title=”สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ” pos=”top” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:15px;” title_font_line_height=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_font_line_height=”desktop:19px;” title_font_color=”#454545″ desc_font_color=”#818181″]เพื่อลดปัญหาการทำแท้งเถื่อนและไม่ปลอดภัย รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม[/bsf-info-box]
[ultimate_spacer height=”60″]
[ultimate_spacer height=”65″][ultimate_heading main_heading=”บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้” main_heading_color=”#292929″ sub_heading_color=”#292929″ main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:500″ main_heading_style=”font-weight:500;” main_heading_font_size=”desktop:33px;” main_heading_line_height=”desktop:38px;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:25px;” sub_heading_margin=”margin-top:30px;”]เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดระบบส่งต่อเพื่อยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้[/ultimate_heading]
[vc_hoverbox image=”10068″ primary_title=”อาสารับส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ที่ปลอดภัย” primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”อาสารับส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ที่ปลอดภัย” use_custom_fonts_primary_title=”true”]ถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับแพทยสภา ด้วยหลักวิชาที่ทันสมัย และราคาไม่แพง ให้กับผู้หญิงทุกวัยที่ท้องไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพ ด้วยการใช้ยา หรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก พร้อมกับแนะนำการคุมกำเนิด โดยจัดระบบส่งต่อและรับส่งต่อจากพื้นที่ใกล้เคียง และจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หลังได้รับบริการปรึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ คาดหวังจะจัดระบบส่งต่อ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ[/vc_hoverbox]
[vc_hoverbox image=”449″ primary_title=”ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” use_custom_fonts_primary_title=”true”]และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในผู้หญิงทุกวัย โดยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้มีบริการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่าย [/vc_hoverbox]
[bsf-info-box icon_type=”custom” img_width=”48″ title=”ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ” pos=”top” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:15px;” title_font_line_height=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_font_line_height=”desktop:19px;” title_font_color=”#454545″ desc_font_color=”#818181″]และปรับทัศนะคติที่ดี แก่สังคมทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือ และจัดบริการแก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งวัยรุ่นและเยาวชน[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ title=”รับข้อเสนอแนะ การให้การปรึกษา การสนับสนุนต่างๆ” pos=”top” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:15px;” title_font_line_height=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_font_line_height=”desktop:19px;” title_font_color=”#454545″ desc_font_color=”#818181″]และร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามกฎหมาย[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ title=”ส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” pos=”top” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:15px;” title_font_line_height=”desktop:20px;” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_font_line_height=”desktop:19px;” title_font_color=”#454545″ desc_font_color=”#818181″]โดยให้ความรู้ ข้อมูลทางเลือกที่ครบถ้วน บริการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้หญิงมีทางเลือก และตัดสินใจเองอย่างอิสระ ให้การปรึกษาและคุมกำเนิดหลังแท้ง เพื่อป้องกันแท้งซ้ำ[/bsf-info-box]
[ultimate_spacer height=”110″]
[ultimate_spacer height=”40″][ultimate_heading main_heading=”ปัจจุบันเครือข่าย RSA มีสมาชิก ประกอบด้วย” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:500″ main_heading_style=”font-weight:500;” main_heading_font_size=”desktop:33px;” main_heading_line_height=”desktop:38px;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:25px;” sub_heading_margin=”margin-top:30px;”]สมาชิกที่เป็นแพทย์อาสา RSA 123 คน สหวิชาชีพอาสา RSA 321 คน (ครู /อาจารย์ ,เภสัชกร,พยาบาล ฝ่ายประสานงาน,ผู้ประสานงานโครงการ,ผู้จัดการคลินิก,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์, นักวิชาการสาธารณสุข ) กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สถานบริการ/สถานพยาบาลของเครือข่าย RSA ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศไทย[/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”40″]
[stat_counter icon=”Defaults-user-md” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”แพทย์อาสา RSA” counter_value=”123″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff”]
[stat_counter icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”สหวิชาชีพอาสา RSA” counter_value=”321″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff”]
[ultimate_spacer height=”40″]

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

[ultimate_spacer height=”65″][ultimate_heading main_heading=”เข้าถึง RSA ได้อย่างไร?” main_heading_color=”#383838″ sub_heading_color=”#383838″ main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:500″ main_heading_style=”font-weight:500;” main_heading_font_size=”desktop:33px;” main_heading_line_height=”desktop:38px;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:25px;” sub_heading_margin=”margin-top:30px;”] ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม สามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยที่สถานบริการในเครือข่ายอาสา RSA โดยผ่านทาง [/ultimate_heading]
[vc_hoverbox image=”10382″ primary_title=”สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663″ primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663″ use_custom_fonts_primary_title=”true”]ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.[/vc_hoverbox]
[vc_hoverbox image=”10389″ primary_title=”ห้องแชทของเว็บไซต์ www.lovecarestation.com” primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”ห้องแชทของเว็บไซต์ www.lovecarestation.com” use_custom_fonts_primary_title=”true”]ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 00.00 น.[/vc_hoverbox]
[vc_hoverbox image=”10391″ primary_title=”เฟซบุ๊คแฟนเพจ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม” primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”เฟซบุ๊คแฟนเพจ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม” use_custom_fonts_primary_title=”true”]คลิกที่นี่[/vc_hoverbox]
[vc_hoverbox image=”481″ primary_title=”เฟซบุ๊คแฟนเพจ Lovecare Station” primary_title_font_container=”color:%23ffffff” hover_title=”เฟซบุ๊คแฟนเพจ Lovecare Station” use_custom_fonts_primary_title=”true”]คลิกที่นี่[/vc_hoverbox]
[ultimate_heading main_heading_color=”#383838″ sub_heading_color=”#383838″ main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:500″ main_heading_style=”font-weight:500;” main_heading_font_size=”desktop:33px;” main_heading_line_height=”desktop:38px;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:25px;” sub_heading_margin=”margin-top:30px;”]เพื่อรับบริการปรึกษาทางเลือก ให้ความช่วยเหลือในประเด็นเกี่ยวเนื่อง ประสานส่งต่อหน่วยบริการ RSA และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันท้องไม่พร้อมต่อไป[/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”65″]
[ultimate_spacer height=”60″][ultimate_heading main_heading=”สถานบริการสุขภาพที่ปลอดภัย” main_heading_color=”#00817e” sub_heading_color=”#00817e” main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:500″ main_heading_style=”font-weight:500;” main_heading_font_size=”desktop:33px;” main_heading_line_height=”desktop:38px;” sub_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:25px;” sub_heading_margin=”margin-top:30px;”][/ultimate_heading]
[stat_counter icon=”Defaults-hospital-o” icon_size=”32″ counter_title=”ทั้งหมด” counter_value=”640″ speed=”3″]
[stat_counter icon=”Defaults-female” icon_size=”32″ counter_title=”ยาฝังคุมกำเนิด” counter_value=”628″ speed=”3″]
[stat_counter icon=”Defaults-street-view” icon_size=”32″ counter_title=”ห่วงอนามัย” counter_value=”133″ speed=”3″]
[the_grid name=”Jvd1-listing-home1″][ultimate_spacer height=”60″]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
RSA Prompt คืออะไร
ปรึกษาท้องไม่พร้อม
คำนวณอายุครรภ์
คำถามที่พบบ่อย