ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่มาจากเหตุประกอบกันมากกว่า 1 สาเหตุ จากประสบการณ์การดำเนินงานของเครือข่ายท้องไม่พร้อมพบว่า ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่มักไม่ได้คุมกำเนิด หรือคุมกำเนิดผิดพลาด จำนวนมากก็มักใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อตั้งครรภ์ พบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือไม่สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ และจำนวนมากถูกทอดทิ้งจากฝ่ายชาย รวมทั้งความต้องการศึกษาหรือทำงานต่อ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ จากการรวบรวมงานศึกษาวิจัยต่างๆ ข้อมูลจากการให้บริการปรึกษาทางเลือกสามารถประมวลตามปัจจัยได้ดังต่อไปนี้

สาเหตุที่ทำให้ท้อง

 • ไม่ใช้วิธีการใดๆ ในการคุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ จากประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่ายฯ ในการให้การปรึกษาทั้งตั้งต่อตัวและทางโทรศัพท์ พบว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมกว่าร้อยละ 50 ท้องเพราะไม่ได้คุมกำเนิด
 • ใช้วิธีการคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง เช่น ลืมกินยา กินยาไม่ตรงเวลา ถุงยางอนามัยแตกระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ไม่ไปฉีดยาคุมตรงตามกำหนดนัด เป็นต้น
 • ใช้วิธีคุมกำเนิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ  เช่น การนับหน้าเจ็ด หลังเจ็ด การหลั่งภายนอก หรือ การใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีหลักแทนที่จะใช้เมื่อฉุกเฉินเท่านั้น
 • มีการคุมกำเนิดแต่ไม่สม่ำเสมอ เช่น ใช้ถุงยางแต่ไม่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ กินยาเม็ดคุมกำเนิดไม่ติดต่อกันทุกเดือน เป็นต้น  

สาเหตุที่ทำให้การตั้งครรภ์นั้นไม่พร้อม
เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ ความไม่พร้อมอาจจะมาจากเหตุในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านสุขภาพผู้หญิง

 • หากตั้งครรภ์ต่อไปอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
 • ตัวอ่อนในท้องมีความผิดปกติ
 • มีความพิการ ทุพพลภาพ มีโรคร้ายแรง ติดเชื้อเอชไอวี หรือ มีอาการทางจิตก่อนหรือระหว่างท้อง
 • ตั้งครรภ์ที่อายุมากเกินไป หรือน้อยเกินไป

สาเหตุทางครอบครัว

 • มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว
 • สัมพันธภาพไม่ดี มีโอกาสแยกทางกัน
 • ตั้งครรภ์หลังจากได้แยกทางกับสามีแล้ว
 • การตั้งครรภ์นอกสมรส
 • มีลูกจำนวนมาก หรือ ลูกยังเล็ก
 • ไม่สามารถเลี้ยงดู ครอบครัว ญาติพี่น้องไม่พร้อมรองรับ

สาเหตุทางสังคม หรือเศรษฐกิจ

 • ถูกข่มขืน ล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่
 • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ (ไม่ใช่การข่มขืน)
 • ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเมื่อตั้งครรภ์ หรือ รับผิดชอบในช่วงแรกแต่ทอดทิ้งหลังจากตั้งครรภ์ไประยะหนึ่งแล้ว
 • ไม่สามารถเลี้ยงลูกที่เกิดขึ้นได้ ไม่มีครอบครัว ญาติพี่น้องรองรับ
 • ต้องการศึกษาต่อ ไม่ต้องการถูกให้ออกจากสถานศึกษา
 • ต้องการทำงานต่อ ไม่ต้องการถูกให้ออกจากงาน
 • เปิดเผยการท้องต่อครอบครัว หรือสังคมไม่ได้

ผู้หญิงที่ประสบกับภาวะวิกฤติท้องไม่พร้อม ควรได้รับข้อมูลทางเลือกที่รอบด้านอย่างเร็วที่สุด เพราะปัญหาท้องไม่พร้อม มีเงื่อนเวลาของอายุครรภ์ที่ต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะบริการปรึกษาทางเลือกที่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเห็นทางออก มีทางเลือกต่อการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิตของตนเอง โดยไม่นำพาตนเองไปสู่การแก้ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและชีวิต ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ได้พัฒนาช่องทางปรึกษาทางเลือกต่างๆ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งการปรึกษาตัวต่อตัวที่ศูนย์พึ่งได้ คลินิกวัยรุ่น การปรึกษาทางโทรศัพท์ การปรึกษาผ่านแชทรูม และเว็บบอร์ด

ที่มา: เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 21

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้