คำนวณอายุครรภ์ ว่าตอนนี้ท้องกี่สัปดาห์

0
การทราบอายุครรภ์ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการกับเส้นทางการตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อหรือการยุติ การระบุอายุครรภ์ที่แม่นยำช่วยในการประเมินและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน หากยังไม่พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้คลิก https://abortion.rsathai.org/ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO),...

โรงพยาบาลคลองตัน

0
โรงพยาบาลคลองตัน เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก...

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์: สิทธิในการยุติการตั…

0
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์: สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย” การอภิปราย หัวข้อ...

เครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion) ขึ้นในปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักสาธารณสุข และอื่น ๆ จากภาครัฐและเอกชน รวมตัวกันอาสารับส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก ด้วยการใช้ยา หรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก ตามข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา ให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพกายและใจโดยเครือข่ายอาสา RSA มีหลักการดังต่อไปนี้

รับการส่งต่อ

เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก

บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ด้วยวิธีการใช้ยาและวิธีการทางศัลยกรรม ภายใต้ข้อบ่งชี้ทางสุขภาพกายและใจที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

พัฒนาระบบบริการ และระบบส่งต่อ

ที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ตอบสนองมาตรการลดปัญหาสาธารณสุข ลดอัตราการตายของแม่และเด็กในประเทศไทย

สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ

เพื่อลดปัญหาการทำแท้งเถื่อนและไม่ปลอดภัย รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดระบบส่งต่อเพื่อยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

อาสารับส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ที่ปลอดภัย

ถูกต้องตามกฏหมายและตามข้อบังคับแพทยสภา ด้วยหลักวิชาที่ทันสมัย และราคาไม่แพง ให้กับผู้หญิงทุกวัยที่ท้องไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพ ด้วยการใช้ยา หรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก พร้อมกับแนะนำการคุมกำเนิด โดยจัดระบบส่งต่อและรับส่งต่อจากพื้นที่ใกล้เคียง และจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หลังได้รับบริการปรึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ คาดหวังจะจัดระบบส่งต่อ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในผู้หญิงทุกวัย โดยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้มีบริการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่าย

ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

และปรับทัศนะคติที่ดี แก่สังคมทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือ และจัดบริการแก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งวัยรุ่นและเยาวชน

รับข้อเสนอแนะ การให้การปรึกษา การสนับสนุนต่างๆ

และร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามกฎหมาย

ส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

โดยให้ความรู้ ข้อมูลทางเลือกที่ครบถ้วน บริการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้หญิงมีทางเลือก และตัดสินใจเองอย่างอิสระ ให้การปรึกษาและคุมกำเนิดหลังแท้ง เพื่อป้องกันแท้งซ้ำ

ปัจจุบันเครือข่าย RSA มีสมาชิก ประกอบด้วย

สมาชิกที่เป็นแพทย์อาสา RSA 197 คน สหวิชาชีพอาสา RSA 755 คน (ครู /อาจารย์ ,เภสัชกร,พยาบาล ฝ่ายประสานงาน,ผู้ประสานงานโครงการ,ผู้จัดการคลินิก,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์, นักวิชาการสาธารณสุข ) กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สถานบริการ/สถานพยาบาลของเครือข่าย RSA ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศไทย
197
แพทย์อาสา RSA
755
สหวิชาชีพอาสา RSA

เข้าถึง RSA ได้อย่างไร?

ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม สามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยที่สถานบริการในเครือข่ายอาสา RSA โดยผ่านทาง

RSA Online ปรึกษาท้องไม่พร้อมออนไลน์ 24 ชั่วโมง

คำนวณอายุครรภ์ ปรึกษาทางเลือก ท้องต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ และนัดหมายสถานพยาบาลเพื่อใช้บริการได้ทันที

RSA Prompt ยุติการตั้งครรภ์ด้วย MA , MVA

เข้าถึงบริการผ่านระบบ RSA Online และเลือกทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ด้วย RSA Prompt จากนั้นคุยกับแพทย์ออนไลน์ ให้บริการทุกวัน!

หรือปรึกษาผ่านเครือข่ายภาคี RSATHAI ได้ทางระบบสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และ Facebook Fanpage สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม , ห้องแชทของเว็บไซต์ Lovecarestation เพื่อรับบริการปรึกษาทางเลือก ให้ความช่วยเหลือในประเด็นเกี่ยวเนื่อง ประสานส่งต่อหน่วยบริการ RSA และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันท้องไม่พร้อมต่อไป

สถานบริการสุขภาพที่ปลอดภัย

878
ทั้งหมด
865
ยาฝังคุมกำเนิด
164
ห่วงอนามัย

ร่วมแชร์เรื่องเล่า และประสบการณ์ระหว่างทางยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

เพื่อเป็นกำลังใจใหผู้หญิงอีกหลายๆคน ที่อาจกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ครั้งนึงเราได้ก้าวผ่านอย่างปลอดภัย จากการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

คุยกับ RSATHAI

1.56K views Changed status to publish
1 2 5 6
Question and answer is powered by anspress.net

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
RSA Prompt คืออะไร
ปรึกษาท้องไม่พร้อม
คำนวณอายุครรภ์
คำถามที่พบบ่อย