คำนวณอายุครรภ์

หลังจากตรวจพบว่าท้อง การรู้อายุครรภ์จะช่วยประเมินแนวทางการจัดการหลังรู้ว่าตั้งครรภ์ได้ ไม่ว่าเลือกจะตั้งครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์

ประจำเดือนครั้งล่าสุด
Please, Enter all values correctly.

อายุครรภ์ของคุณประมาณ

*ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย จะดีที่สุดเมื่อสามารถเข้าถึงบริการในอายุครรภ์ที่น้อย โปรดพิจารณาเพื่อการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยในระยะเวลาที่รวดเร็ว

หากต้องการตั้งครรภ์ต่อการรู้อายุครรภ์เร็วช่วยให้วางแผนเรื่องการฝากครรภ์ เพราะเมื่อไปฝากครรภ์จะมีประโยชน์ในด้านการป้องกันภาวะอื่นๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การดูสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์และคลอด โดยควรฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าท้องก่อน 12 สัปดาห์

หากต้องยุติการตั้งครรภ์ จากความไม่พร้อมทั้งด้านสุขภาพกายหรือจิตใจ อายุครรภ์จะเป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าสามารถทำได้หรือไม่ ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ หรือการใช้ยา ซึ่งในประเทศไทยอยู่ได้มีการขึ้นทะเบียนยายุติการตั้งครรภ์ (Medabon) เมื่อปลายปี 2557 และกระจายไปใช้ในสถานบริการสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยเท่านั้น ไม่มีขายทั่วไป การจะยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาต้องรับการบริการจากแพทย์และพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเอง

ทั้งนี้ระยะเวลาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของผู้รับบริการที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย

ดังนั้น หลังจากรู้ว่าตั้งครรภ์ การรู้อายุครรภ์จึงจำเป็น เราสามารถนับอายุครรภ์ได้โดยการคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด จะรู้อายุครรภ์ว่ากี่สัปดาห์ หรือไปอัลตราซาวด์เพื่อทราบอายุครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านที่มีบริการนี้ได้ หากจะตั้งครรภ์ต่อก็วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและครรภ์ หากต้องตัดสินใจยุติก็วางแผนในการจัดการตามเงื่อนไขของตนเองต่อไป

การรู้อายุครรภ์ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่ว่าการตัดสินใจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ยินดีให้การปรึกษาทั้งสายด่วน 1663 สายปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม โรงพยาบาลที่มีบริการปรึกษาและประสานส่งต่อตามทางเลือก หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงการปรึกษาออนไลน์ผ่าน RSA Online เพื่อช่วยกันหาแนวทางการจัดการตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป