โรงพยาบาล สถานบริการ ที่ต้องการสมัครรับยา Medabon® ทางสปสช. กำหนดการขึ้นทะเบียนทุก 3 เดือน เพื่อรับยาผ่านระบบ Smart VMI รอบขึ้นทะเบียนต่อไปคือ มกราคม 2564

โรงพยาบาล สถานบริการต่างๆ ที่มีความพร้อมในการให้บริการยุติตั้งครรภ์โดยการใช้ยา สามารถแสดงความจำนงมายังกรมอนามัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามแบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด

สนใจสมัครรับยา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับกรมอนามัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน MTP-1 และ MTP-2 ได้ที่ http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=safe_abortion 

ขั้นตอนการเข้าร่วมขึ้นทะเบียนของสถานพยาบาล เพื่อให้บริการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา

  1. สถานพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการและพร้อมในการให้บริการยุติตั้งครรภ์โดยใช้ยา แสดงความจำนงมายังกรมอนามัย พร้อมประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มการประเมินความพร้อม (MTP-1 และ MTP-2) ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
  2. ส่งเรื่องแสดงความจำนงพร้อมแบบประเมินความพร้อม เพื่อขอรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ยา

   และส่งแบบฟอร์มมาที่ :
   กลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000​

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
   กลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 02 590 4243

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 19

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้