Doctor supports in its hand some white pills
Doctor supports in its hand some white pills

หลังจากได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนรับยากับกรมอนามัยแล้ว จึงจะมีการจัดส่งยาให้ตามเอกสารแบบฟอร์ม MTP 3 ที่สถานบริการแจ้งมา เมื่อสถานพยาบาลใช้ยาใกล้จะหมดก็สามารถเบิกยาครั้งใหม่ได้เพื่อไม่ให้ยาขาดสต๊อก และกรมอนามัยได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลและผู้ให้บริการในการจ่ายยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกันไว้ดังนี้คือ

  1. การจ่ายยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอล จะทำเฉพาะในสถานพยาบาลที่มีความพร้อม คือมีแพทย์ปฏิบัติงานเป็นประจำ และสามารถให้การดูดหรือขูดมดลูกได้หากการยุติตั้งครรภ์ด้วยยาล้มเหลว และสามารถให้เลือดหรือทำการช่วยชีวิตผู้รับบริการอย่างเร่งด่วนได้ หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการยุติตั้งครรภ์โดยใช้ยา

  2. การใช้และการสั่งจ่ายยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอล ต้องกระทำโดยแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถคำนวณอายุครรภ์และวินิจฉัยการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่การยุติตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หรือหากผู้รับบริการมีเลือดออกมากเกินไป แพทย์นั้นจะต้องสามารถทำการดูดหรือขูดมดลูก หรือส่งต่อผู้รับบริการไปรับการดูดหรือขูดมดลูกในสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมได้ ในกรณีที่ผู้รับบริการอาจมีความจำเป็นต้องรับการให้เลือดหรือรับการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน แพทย์ผู้ใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลต้องแน่ใจว่า ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลที่ให้บริการฉุกเฉินดังกล่าวได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการยุติตั้งครรภ์โดยใช้ยา

  3. แพทย์ผู้ใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอล หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้ยาโดยละเอียดแก่ผู้รับบริการที่เลือกยุติตั้งครรภ์โดยใช้ยา และต้องแน่ใจว่าผู้รับบริการมีความเข้าใจอย่างดี

  4. กรณีที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าใจขั้นตอนและวิธีการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ให้นัดมาใช้ยาไมโซพรอสตอลที่สถานพยาบาล ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.1 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 12

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่