ในโอกาสที่ Asia Safe Abortion Partnership (ASAP) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในด้านการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของภูมิภาคเอเซีย ได้ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทย (IMFSA-Thailand) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จึงได้ติดต่อผ่านมาทางมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพื่อเชิญเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และ เครือข่ายอาสา RSA เข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยาย หารือ และแลกเปลี่ยนประเด็นเชิงนโยบาย กฎหมาย การดำเนินงาน และการให้บริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทางมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ตอบรับเข้าร่วมประชุม ในนามของโครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และการส่งต่อบริการที่ปลอดภัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ เครือข่ายอาสา RSA ร่วมกับ Asia Safe Abortion Parnership (ASAP) และ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทย (IMFSA-Thailand) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Safe Abortion in Thailand ณ ห้อง 223-224 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม โดย รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ หัวหน้าหน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมช่วงเช้า

บรรยายพิเศษ : นโยบายการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย ข้อกฎหมาย และเทคโนโลยี
โดย นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ (RSA 51) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เสวนากลุ่ม “มุมมอง ประสบการณ์การ การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย” โดย
พญ.อรวี ฉินทกานันท์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (R-SA 62)
นพ. นิธิวัชร์ แสงเรืองโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน (R-SA 63)
นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ แกนนำคณะทำงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ
นศพ.ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมตอบคำถามโดย
นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมช่วงบ่าย :
Cause and Outcome of Unwanted Pregnancy By Dr. Suchitra Dalvie, ASAP
Regional and Global Advocacy By Dr. Suchitra Dalvie, ASAP
Group work and Sharing of Strategies
Strategy meeting with partners: RSA, IMFSA and any others

ข้อมูลจาก : มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ,
http://asap-asia.org/pdf/ASAP-IFMSA-meeting-in-Chulalongkorn-University.pdf

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้