เมื่อผู้หญิงประสบปัญหาท้องไม่พร้อมไม่สามารถท้องต่อไปได้ จำเป็นต้องทำให้ทางเลือกยุติตั้งครรภ์เข้าถึงได้และปลอดภัย เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการไปสู่บริการที่ไม่ปลอดภัย

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมกับ เครือข่ายอาสา RSA และ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ต้องไม่พร้อม แสวงหาหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย และรวบรวมจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบแบ่งตามจังหวัดและเขตบริการสุขภาพระบุอายุครรภ์และเกณฑ์การให้บริการ พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อประสานงาน โดยทำฐานข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 เว็บไซต์ปรึกษาออนไลน์ เช่น www.lovecarestation.com , tamtang.wordpress.com และ หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาต่างๆ ได้ใช้ส่งต่อผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมเข้าถึงบริการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และได้รับบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำต่อไป

ในเดือน ตุลาคม 2558 มีหน่วยบริการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในเครือข่ายทั่วประเทศไทย 61 แห่ง ความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้มีหน่วยบริการเพิ่มขึ้นเป็น 120 แห่งทั่วประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 จำแนกเป็นภาครัฐ 92 แห่ง ภาคเอกชน 28 แห่ง โดยส่วนใหญ่ให้บริการที่อายุครรภ์น้อยกว่า 9 หรือ 12 สัปดาห์

ค้นพบช่องว่างที่ต้องพัฒนา คือการทำให้ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมเข้าถึงบริการปรึกษาทางเลือกได้เร็ว เพื่อประสานส่งต่อบริการในอายุครรภ์ที่ไม่มากนัก ความท้าทาย ที่สำคัญของการดำเนินงาน การหยุดให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น แพทย์ผู้ให้บริการโยกย้ายโรงพยาบาล เกษียณราชการ หรือลาศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากแรงต้านของบุคลากรในโรงพยาบาล พยาบาลที่ให้บริการ มีการโยกย้ายฝ่ายผู้บริหาร โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่ ครอบครัวของแพทย์ขอร้องให้หยุดบริการ ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้หน่วยบริการจำนวน 36 แห่ง หยุดให้บริการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทั้งหมดเป็นหน่วยบริการภาครัฐ โดยต้องส่งต่อผู้หญิงที่ประสบปัญหาไปยังหน่วยบริการอื่นๆ ในเครือข่าย

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของเครือข่ายหน่วยบริการนี้ คือ ไม่สามารถประชาสัมพันธ์บริการได้ เนื่องจากปัญหาทัศนคติของคนในสังคมต่อเรื่องยุติตั้งครรภ์ และการยอมรับเรื่องนี้ของบุคลากรในสถานพยาบาล ข้อมูลหน่วยบริการยุติตั้งครรภ์ ต้องใช้กันภายในเฉพาะหน่วยบริการปรึกษาในเครือข่ายเท่านั้น ทำให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถแสวงหาหน่วยบริการเหล่านี้เพื่อเข้ารับบริการด้วยตนเองได้ แต่ต้องประสานส่งต่อโดยสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หรือ หน่วยงานปรึกษาอื่นๆ ข้อจำกัดดังกล่าวมานี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงบริการได้ โดยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการขายยาทำแท้งออนไลน์

เครือข่าย RSA และเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหน่วยบริการยุติตั้งครรภ์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสุขภาพและชีวิตอันมีค่าของผู้หญิงไทย มิให้ต้องไปเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.2 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 5

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้