เครือข่ายอาสา RSA คือ เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ จากภาครัฐและเอกชนรวมตัวกันเพื่อส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยตามแนวทางวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ด้วยการใช้ยา หรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก ในข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา โดยมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและเอื้ออำนวยการดำเนินงานของเครือข่าย RSA

 

ในเดือนตุลาคม 2558 เครือข่ายRSA มีแพทย์อาสา 30 คน ด้วยการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดประชุมสร้างเสริมทัศนะคติความเข้าใจ เยี่ยมให้กำลังใจ และขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคม 2561 เครือข่ายได้เพิ่มจำนวน แพทย์อาสาเป็น 122 คน และขยายสมาชิกพยาบาลและสหวิชาชีพเป็น รวม 321 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปณิธานของเครือข่าย RSA

การมีเครือข่าย RSA ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับท้องไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ ได้สนับสนุนการทำงานและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อเอาชนะการให้บริการที่ยากลำบากที่มีอุปสรรคสำคัญจากทัศนะคติในด้านลบของผู้คนในสังคมได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น และผุ้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมที่ส่งต่อมาจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และหน่วยบริการอื่นๆ ได้เข้าสู่บริการเพิ่มมากขึ้นด้วย

การเปิดเผยตัวตนของกลุ่มผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพภายใต้เครือข่าย RSA นั้นได้ส่งผลให้ระบบสนับสนุนของประเทศไทยได้ขับเคลื่อนตามไปด้วย โดยที่ยายุติการตั้งครรภ์ (Medabon®) ได้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติบัญชีย่อย จ(1) ติดตามด้วยการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนชดเชยบริการการป้องกันการยุติตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ด้วยวิธีเครื่องดูดโพรงมดลูก หรือยา ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย
ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งการขับเคลื่อน การสนับสนุนค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในกลุ่มอายุมากกว่า 20 ปี หลังยุติตั้งครรภ์ ในปีงบประมาณ 2562

 

ในอนาคตอันใกล้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. จะให้การสนับสนุนเครือข่าย RSA เพื่อพัฒนาเครือข่ายต่อเนื่องโดยการขยายเครือข่ายบุคลากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาให้เครือข่ายมีจุดแข็งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขและสังคมในระบบที่น่าเชื่อถือ ได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสังคมในเรื่องการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยต่อไป

 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้