เชิญรับชม FACEBOOK LIVE การแถลงข่าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณามาตรา 301 และ 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และ เครือข่ายอาสา RSA ร่วมกับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 . – 12.00 .

สืบเนื่องจากการที่ผู้หญิงที่ได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ และผู้ให้บริการสุขภาพอาสารับส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ถูกตั้งข้อกล่าวหาในมาตรา 301 และ 305 กรณีนี้ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของผู้หญิงจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทำให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมขาดที่พึ่ง และจำเป็นต้องหันไปใช้บริการทำแท้งเถื่อนที่เสี่ยงอันตรายทำให้บาดเจ็บอาจเสียชีวิตในที่สุด

ทางเครือข่ายแพทย์อาสา RSA ในฐานะตัวแทนของแพทย์ผู้ให้บริการทางสุขภาพ และเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในฐานะตัวแทนของผู้หญิงที่รับบริการสุขภาพ ทั้งสองเครือข่ายฯ เห็นว่ามาตรา 301 และ 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ จึงได้ใช้สิทธิตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ .. 2561 ส่งเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาดำเนินการส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาและมีจดหมายแจ้งกลับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สาระสำคัญคือ เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ แต่ยังไม่ถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่เพื่อให้ปัญหาในเรื่องนี้ได้รับการแก้ไข จึงให้มีการศึกษาข้อกฎหมายเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งระบบ รวมทั้งระบุให้สามารถยื่นเรื่องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

ดังนั้นในวันที่ 26 กันยายน .. 2561 ทางเครือข่ายฯ จึงได้ทำหนังสือยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณามาตรา 301 และ 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับหนังสือตอบรับจากศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ลงนามโดยนายจรัล ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทางโครงการเครือข่ายบริการทางเลือกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กำหนดจัดแถลงข่าวในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนและผู้บังคับใช้กฎหมายถึงความคืบหน้าของกระบวนการ โดยเฉพาะนัยทางกฎหมายในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลการตีความออกมา ต่อการตั้งข้อกล่าวหาผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือแพทย์ที่ให้บริการที่ปลอดภัยตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อการให้บริการที่ปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของผู้หญิงจากการทำแท้งเถื่อนที่ไม่ปลอดภัย ที่ยังคงเป็นปัญหาหลักของประเทศไทย

รายนามผู้แถลงข่าวประกอบไปด้วย 

  • รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
  • นพ. อมร แก้วใส ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA
  • ผศ. ดร. รณกรณ์ บุญมี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นพ. บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการแถลงข่าว

10.30 – 11.20 . เปิดแถลงข่าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณามาตรา 301 และ 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ความเป็นมา กระบวนการ และผลการยื่นคำร้องฯ
รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประส่านงาน เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ
นพ. อมร แก้วใส ผู้ประสานงาน เครือข่ายอาสา RSA

การรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญมีนัยทางกฎหมายอย่างไร?
ผศ. ดร. รณกรณ์ บุญมี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
นพ. บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

11.20 – 12.00 . เปิดให้ผู้สื่อข่าวซักถาม

ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผ่าน FACEBOOK LIVE ได้ที่ : https://facebook.com/rsathai.org/

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้