Disability and healthcare
Smiling young disabled patient on wheelchair posing with doctors and medical staff, they are supporting her and touching her shoulder, medical assistance concept

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาท้องไม่พร้อม ดังต่อไปนี้ 

 1. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
 • จะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางสังคมด้านอื่นตามมา
 • เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนให้การสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูให้การช่วยเหลือตนเองได้

แนวทางการช่วยเหลือ

 • ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัว
 • กรณีช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัว ให้อยู่ในดุลพินิจผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

     2. การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี (ถ้าอยู่ระหว่างศึกษาอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้แก่
  1. เด็กซึ่งพ่อแม่หรือเฉพาะพ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครองประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ เช่น เจ็บป่วย พิการ ต้องโทษ เป็นต้น
  2. เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ซึ่งมีผู้ปกครองดูแล
  3. เด็กในครอบครัวยากจนขาดแคลนไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้

แนวทางการช่วยเหลือ

การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมุ่งให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไว้ได้เองตามควรแก่อัตภาพ ไม่ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น โดยจะให้การช่วยเหลือ ดังนี้

 1. ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ
 • 1,000 บาท /ครั้ง ในครอบครัวที่มีเด็ก 1 คน
 • ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง ในกรณีที่ครอบครัวมีเด็กมากกว่า 1 คน

2. ช่วยเหลือทั้งเงินและสิ่งของ

 • ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง ในครอบครัวที่มีเด็ก 1 คน
 • ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง ในกรณีที่ครอบครัวมีเด็กมากกว่า 1 คน

เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
 • สูติบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของเด็ก
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก

   3. การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

“ผู้ป่วยเอดส์”หมายความว่า ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีสภาพความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ปัจจุบันในท้องที่จังหวัด “ผู้อุปการะ” หมายความว่า บรรดาผู้ดูแล ผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นในบ้านผู้ป่วยเอดส์อาศัยอยู่ หรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเดส์ แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความรวมถึงสถานสงเคราะห์หรือองค์กรที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว แนวทางการช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินค่าอุปโภค บริโภค ค่ารักษาพยาบาล หรือเงินทุนประกอบอาชีพ ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท/ครอบครัว และช่วยเหลือติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ครอบครัว

เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ แนวทางการช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ครอบครัวครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน และไม่เกิน 3,000 บาทในกรณีที่มีเด็กมากกว่าหนึ่งคน

เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำนาทะเบียนบ้านผู้ขอและเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบมรณบัตรของบิดามารดา จำนวน 1 ฉบับ

  

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่