จังหวัดเลยกำหนดจัด การบรรยายพิเศษการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เงื่อนไข และกฏเกณฑ์ทันยุค ที่บุคลากรสาธารณสุขควรรู้” (ภายใต้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการที่ทำได้ดี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย : อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen ) ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่น งานป้องกันและไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งสิ้น 65 คน

กำหนดการ

09.00 – 09.30 – เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ โดย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

09.30 – 10.00 – การตั้งครรภ์การคลอดและการแท้งในวัยรุ่นไทย

10.00 – 12.00 

– มุมมองใหม่ ทำแท้งปลอดภัย” ความจำเป็นและแนวทางการยุติการตั้งครรภ์เพื่อ ป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– การจัดบริการยาฝังคุมกำเนิด และการเบิกจ่ายตามหลักประกันสุขภาพ โดย อาจารย์นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช..) ผู้ประสานงานภาคเครือข่ายอาสา RSA

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 – แนะนำเครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion)

14.00 – 15.30 – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การให้การปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นตั้งครรภ์
โดย อาจารย์นภาพร กันธิยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ดร.จุรีรัตน์ ประวาลลัญฉกร กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้