สาระสำคัญในมาตรา 5 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 คือ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ..

“บริการอนามัยเจริญพันธ์ุ” ครอบคลุมการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์-คลอด-หลังคลอด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์นี้ โดยร่วมกับ สปสช. สนับสนุนการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยการใช้ยา และ กระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration หรือ MVA)

กรมอนามัย ได้พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีทักษะและความชำนาญในการฝังยา ใส่ห่วง และยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

สปสช. สนับสนุนงบประมาณบริการดังต่อไปนี้
1) ฝังยา ใส่ห่วงคุมกำเนิดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
2) ยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ด้วยยา และ MVA ในทุกกลุ่มอายุ
3) ฝังยา ใส่ห่วงคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ในทุกกลุ่ม

สืบค้นหน่วยบริการได้จากเว็บไซต์ rsathai.org

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.9 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 13

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้