Facebook Live “การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน (Medabon®) และกระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration: MVA)” โดย ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม กำหนดจัดประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ ทั้งการให้บริการปรึกษาทางเลือก การตั้งครรภ์ต่อ และการส่งต่อบริการ ยุติการตั้งครรภ์ที่เข้าถึงได้ ตลอดจนทำให้เครือข่ายบริการมีความเข้มแข็งและทำงานร่วมกันอย่างครบวงจร ต่อเนื่อง เพื่อให้มีบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตร สามารถรองรับผู้รับบริการจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และหน่วยงานให้บริการปรึกษาช่วยเหลือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอื่นๆ ผู้เข้าร่วมจำนวน  80 คน

ประกอบไปด้วย 1. ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น/ งานวางแผนครอบครัว/ งานยุติการตั้งครรภ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด 2. แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด 3.ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น/ งานอนามัยการเจริญพันธุ์/ งานวางแผนครอบครัว/ งานยุติการตั้งครรภ์ จาก ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 4. ทีมสายด่วนปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม 1663 5. ทีมเว็บไซต์RSA 6. เครือข่าย/หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาช่วยเหลือการตั้งครรภไม่พร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7.คณะผู้จัดงานและวิทยากร

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 2.8 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 5

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้