นำทีมโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ และ ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ

“งานช่วยเหลือท้องไม่พร้อม ต้องเริ่มที่เรื่องของทัศนคติ/มุมมอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ กฎหมายอาญาและข้อบังคับแพทยสภาได้ระบุชัดเจน ให้สามารถทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของแพทย์ก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่ง “ทัศนคติ” จะเป็นตัวกำหนดว่าเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย”

หากปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ ก็จะสามารถให้บริการได้ “แพทย์ควรมองว่าคนที่ตั้งครรภ์ คือคนที่กำลังทุกข์ ต้องการรักษา และอยากขอความช่วยเหลือจากเรา โดยที่แพทย์ไม่ต้องตัดสินในตัวของผู้รับบริการคนนั้นว่าเป็นอย่างไร…” สุดท้ายนี้ ควรท้องเมื่อพร้อม และหากเกิดปัญหาต้องทราบว่าจะมีช่องทางออกเพื่อช่วยเหลืออย่างไร

“ขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์ผู้ทุ่มเทการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมทุกท่าน…”

รายงานจากการประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน วันที่ 28 มกราคม 2562
หัวข้อ มุมมองของแพทย์ต่อการ ทําแท้งที่ปลอดภัยผู้ดําเนินการอภิปราย:
. คลินิก เกียรติคุณ พญ. วิบูลพรรณฐิตะดิลก แพทยสภา
วิทยากร.เกียรติคุณ นพ. สมศักดิ์ โล่เลขา อดีตนายกแพทยสภา นพ. พิษณุ ขันติพงษ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย ผศ. นพ. ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
รายงานโดย : เครือข่าย RSA (rsathai.org)

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3.3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้