ผู้ใหญ่มองว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนควรตระหนัก

ด้านความเป็นความตาย เพราะวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่หาทางออกไม่ได้อาจไปทำแท้งไม่ปลอดภัยที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ซื้อยาแท้งมากินเอง อาจบาดเจ็บ ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้ในที่สุด

ด้านเศรษฐกิจ คือ เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ทำให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ทำให้มีความรู้น้อย ไม่สามารถทำงานที่มีรายได้สูงได้

ด้านสุขภาพ แม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อมในการดูแลตนเอง ขาดความรู้ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข อาจไม่ได้ฝากครรภ์ตามกำหนด ทารกอาจคลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวน้อย

ด้านเด็กที่เกิดมา วัยรุ่นอาจมีข้อจำกัดในการเลี้ยงลูกที่เกิดมาอย่างเหมาะสมได้ มีความกดดันหลายด้าน ทำให้อาจทอดทิ้งลูกตามสถานที่ต่างๆ

เหล่านี้ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติโดยรวม ซึ่งนั่นหมายถึงอนาคตของประเทศไทย

ทุกภาคส่วนจึงช่วยกันแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่นตามกฎหมาย พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภาคเอกชน และประชาสังคม ให้ถือเป็นภารกิจตามกฎหมายอย่างจริงจัง

สิ่งสำคัญคือ ผู้ใหญ่ได้ให้วัยรุ่น ได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเร่ิม ตัดสินใจ กำหนด ร่วมกับผู้ใหญ่หรือไม่? หรือเพียงให้วัยรุ่นเป็นไม้ประดับ ทำพอเป็นพิธี หรือ เพียงทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้น..

รายงานจาก การประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน วันที่ 28-30 มกราคม 2562

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้