บันทึกการบรรยายเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมนรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เวลา 12.00 – 13.00 น.

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

1. บรรยายกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

2. Contraceptive management in women with underlying medical disordersโดย รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Agenda_2nd Broadcast Women_final

ที่มา :  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้