รู้หรือไม่ว่า…กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 มกราคม 2562 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 (60 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญประกอบไปด้วย

สถานบริการทุกแห่งต้องให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์กับวัยรุ่นในเรื่องสิทธิของวัยรุ่นตาม พ.ร.บ. เพศวิถีศึกษา การคุมกำเนิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ เป็นต้น

สถานบริการทุกแห่งต้องมีบริการให้คำปรึกษาโดยเน้นการรักษาความลับ และไม่โน้มน้าวใจให้วัยรุ่นตัดสินใจตามความต้องการของผู้ให้คำปรึกษา โดยสถานบริการสาธารณสุขมี 2 ประเภท
1. สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
2. สถานบริการที่ไม่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

สถานบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดให้มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานแก่วัยรุ่น
ประกอบไปด้วย
1. การคุมกำเนิด
2. การทดสอบการตั้งครรภ์
3. การดูแลภาวะแท้งบุตร
4. การรับฝากครรภ์
5. การดูแลหลังคลอด
6. การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวี)
7. การรักษาและให้คำแนะนำผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ
8. การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
ข้อ 1-5 ทุกแห่งต้องทำได้ 6-8 เป็น optional โดยถ้าสถานบริการไม่สามารถให้บริการได้ต้องส่งต่อไปยังสถานบริการที่มีบริการ

วัยรุ่นสามารถตัดสินใจรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง ยกเว้นการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยวัยรุ่นสามารถให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาก็ได้

อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/011/T_0004.PDF

 

กฎกระทรวงสธ.

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 27

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้