โครงการตลาดนัดสุขภาวะเยวชน “การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดโครงการตลาดนัดสุขภาวะเยาวชน “การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” จังหวัดตาก โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก (ชั้น 2) โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อสร้างกระแสสื่อสารด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่่น และส่งเสริมให้วัยรุ่นได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถ การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเปิดกิจกรรม ตลาดนัดสุขภาวะเยาวชน ภายในงานมีการเสวนา “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตาก ในยุค 4.0”

บูธนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ การคุมกำเนิด สิทธิ นโยบาย แนวปฎิบัติต่างๆ บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ช่องทางที่จะสามารถขอรับบริการปรึกษา และเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ จากหลายหน่วยงานในอำเภอต่างๆ ในจังหวัดตาก และภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่สอด โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก เครือข่ายอาสา RSA สายด่วน 1663 ปรึกษาท้องไม่พร้อม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดตาก เป็นต้น ในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน เป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นได้เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น มีส่วนร่วม แสดงศักยภาพในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้