โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในด้านการพัฒนาเครือข่ายบริการท้ังตั้งครรภ์ต่อ และยุติการต้ังครรภ์ ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ให้บริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร

จากผลการประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงเจตจำนงในข้อตกลงความร่วมมือดังต่อไปน้ี

1)  ทุกฝ่ายตระหนักรับรู้ต่อแนวนโยบายการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรภ์ต่อ และ ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้เข้มแข็ง เพื่อช่วยกันเสริมสร้างความเข้าใจในหน่วยงานของตนเอง

2)  ทุกฝ่ายร่วมมือกันประชาสัมพันธ์สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 เพื่อให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้เข้าสู่ บริการปรึกษาทางเลือกเพื่อส่งต่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

3)  สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 จัดบริการปรึกษาท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์ ยินดีประสานความร่วมมือ รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการท่ีสอดคล้องกับปัญหา

4)  สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ร่วมมือกันให้การปรึกษาทางเลือก และ/หรือส่งต่อผู้ที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมไปยังสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 เพื่อรับ การปรึกษา-ประสานส่งต่อไปรับบริการที่สอดคล้องกับทางเลือก

5)  ศูนย์พึ่งได้โดยกองบริหารการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ให้การปรึกษาทางเลือกตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดูแล/ส่งต่อให้บริการยุติการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัย และ การตั้งครรภ์ต่อ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมกรณีมีความรุนแรง

6)  กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความร่วมมือประสานการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ได้รับ การศึกษาต่อในโรงเรียนเดิม และ/หรือร่วมมือกับผู้ปกครองและโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาต่อเนื่องโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

7)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่กำกับดูแล บ้านพักเด็กและครอบครัว ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้ังครรภ์ไม่พร้อม โดยการให้ที่พักพิง ให้การปรึกษา พัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก ช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการเงิน ประสานการฝึกอาชีพ และอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ประสบปัญหา

8) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุนเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ในการเฝ้าระวังป้องกันดูแลการตั้งครรภ์วัยรุ่น และ ส่งต่อผู้ที่มีปัญหาในการเข้ารับบริการปรึกษาทางเลือก และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้ง การฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

9)  บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักสุขฤทัย บ้านพระคุณ สหทัยมูลนิธิ ให้ความร่วมมือเพื่อรับส่งต่อการดูแล และให้ที่พักพิงผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ต้องการความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้ประสบปัญหา

10)  เครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: RSA) หรือ เครือข่ายอาสา RSA โดยการสนับสนุนของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย โดยเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับแพทยสภา และ แนวทางของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

11)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลือกวาดล้างการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และการขายยาทำแท้ง ที่ด้อยคุณภาพ ที่ทำให้ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมถูกหลอกซื้อยา ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ติดเชื้อ ในกระแสเลือด และเสียชีวิต รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการเอื้ออำนวยให้แพทย์ในเครือข่ายอาสา RSA ได้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างราบรื่น

12)  สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิแพทย์ผู้ให้บริการ ภายใต้ข้อบังคับแพทยสภา และให้ความเป็นธรรมกับวัยรุ่น/ผู้หญิงที่เข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

13)  แพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง

14)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการให้บริการ คุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น บริการยุติการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิดกึ่งถาวร เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ

15)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้เข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

16)  กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพยาบาลในชุมชน ให้ดำเนินการเชิงรุก โดยให้เครือข่ายบุคลากรสุขภาพในชุมชนช่วยเหลือและสนับสนุนให้ข้อมูลในการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ปฏิญญา : การให้คำมั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง

ดาวน์โหลด
ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อดูแลวัยรุ่นและผู้.pdf

ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อดูแลวัยรุ่นและผู้

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 6

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้