การทำงานกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม คนทำงานต้องเจอกับดักหลายอย่าง อย่างแรกคือ ทัศนคติต่อการทำแท้ง ถ้ามีทัศนะคติต่อการทำแท้งว่าเป็นความผิดบาป ก็จะไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงหรือบางครั้งก็แนะว่าไม่ควรทำ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจเหนือโดยไม่เคารพสิทธิของผู้หญิง ยิ่งเป็นเด็กยิ่งไม่อนุญาต ให้เขาเข้าใจสิทธิของตัวเอง การมีอยู่ของสิทธิ และความต้องการผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับ

กับดักต่อมาคือเรื่องภาวะอารมณ์ในภาวะวิกฤต ข้อมูลต่างๆ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ระหว่างผู้หญิงที่ยังรู้สึกสับสน เครียด วิตกกับภาวะที่เป็นอยู่ คนทำงานหรือคนที่อยู่รอบข้างจะต้องมีทักษะในการทำงานกับภาวะอารมณ์ก่อนในกระบวนการให้การปรึกษาเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนและตัดสินใจบนพื้นฐานความเข้าใจ และเมื่อเขาได้ตัดสินใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหน ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา การให้การปรึกษาเน้นในเรื่องการทำงานกับภาวะอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในทุกช่วงของการช่วยเหลือ

จะต้องผลักดันให้เขาเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการทำแท้งหากเขาตัดสินใจทำ แต่หากเขาตั้งครรภ์ต่อ ต้องทำให้เขาตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ ต้องทำงานทั้งกับตัวผู้หญิงท้องและทำงานกับชุมชนที่ผู้หญิงนั้นจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ ค้นหาระบบการช่วยเหลือ สวัสดิการว่ามีอะไรบ้างที่จะหนุนเสริมในระหว่างตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ

ที่มา : คุณศุภอาภา องค์สกุล คณะอนุกรรมการอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประสบการณ์ช่วยเหลือและจัดบริการที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม การประชุมเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือจัดบริการและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 9

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้