การฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์สำหรับผู้หญิงและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ ขาดโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวที่กระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ถูกละเมิดทางเพศ ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลำพัง /การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ให้ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ให้สามารถพึ่งตนเองได้ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีการเปิดอบรมอาชีพ มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และหลักสูตร 6 เดือน เป็นต้น ภายหลังสำเร็จการอบรมมีบริการจัดหางานให้ทำตามความสมัครใจ

บริการที่จัดให้ระหว่างฝึกอบรม ดังนี้ ที่พักพร้อม อาหาร 3 มื้อ ,ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น, กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ,บริการด้านสังคมสงเคราะห์, บริการด้านรักษาพยาบาล , บริการด้านชุดฟอร์ม อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอนตลอดการฝึกอบรม, บริการอินเตอร์เน็ต และ WIFI ระหว่างฝึกอบรมฟรี, บริการจัดหางานให้หลังจบหลักสูตร

การฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 8 แห่ง คือ 

 1. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
  เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ 02-961-1882 website : http://www.women-trainingcenter.com
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เชียงราย 57120
  โทรศัพท์ 053-723-950 , 081-961-6676 website : http://www.vtw-cr.go.th
 3. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
  เลขที่ 140 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52190
  โทรศัพท์ 054-829-735 website : https://www.northernwomencenter.go.th/
 4. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
  เลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน ศรีสะเกษ 33270
  โทรศัพท์ 045-826-235-6 website : www.sskwf.go.th/sskwf
 5. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  เลขที่ 590 หมู่ 4 ตำบลกำแพงเพชร อำเภรัตภูมิ สงขลา 90180
  โทรศัพท์ 074-584-111, 074-584-113
 6. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
  เลขที่ 497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-243-350 website : https://rattanapa.go.th
 7. ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
  เลขที่ 279 หมู่ที่ 9 ถนนลำพูน – ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
  โทรศัพท์ 053-092-420 website : http://www.dwf72.go.th
 8. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดชลบุรี
  เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
  โทรศัพท์ 038-241-072 website : http://www.vtcchonburi.org/

แหล่งข้อมูล : https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=279

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.2 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 5

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้