โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรภ์ต่อ และยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ให้บริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร รวมทั้งการแสวงหาความต่อเนื่องในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระบบต่อไป โครงการมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่ง การสร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ

โดยการขับเคลื่อนงานออนไลน์ภายใต้โครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการโดยคณะทำงาน RSA ภูมิภาค ร่วมกับทีมโครงการและทีมเว็บไซต์ ใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บไซต์ RSAThai.org ยูทูบ โดยมีเครือข่ายสมาชิก RSA โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในคลินิกวัยรุ่นทั่วประเทศเข้ามาเป็นผู้ร่วมสื่อข่าวและแชร์บทความต่างๆ ในการประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ผ่านมา จึงเกิดทีมนักข่าวขึ้นโดยผู้สื่อข่าว RSA จำนวน 12 คน เพื่อสื่อข่าวการประชุมให้กับผู้ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งส่งผลในทางบวก

โครงการฯ ร่วมกับ เครือข่ายอาสา RSA จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มทักษะในการถ่ายภาพประกอบ ถ่ายทำคลิปง่ายๆ จากโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียได้ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการเขียนและแชร์ในโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายออนไลน์ ระหว่าง RSA คลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ ภาคีเครือข่ายที่ใช้เพจในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น

ในวันประชุมดังกล่าว นายแพทย์นิธิวัชร์ แสงเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และเล่าถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท , กองบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย , ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี , ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลขอนแก่น , โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ , โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ , คลินิก สวท เวชกรรม ขอนแก่น , โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ , โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี , ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช , ที่ปรึกษาโครงการ , ทีมผู้จัดงานโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้
“การเขียนเพจให้โดนใจและเข้าถึงวัยรุ่น” โดย แอดมินเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”
โดยอาจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แอดมินเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”

“เทคนิคการทำเพจและการแชร์ให้เข้าถึงวัยรุ่น”       
โดยนายแพทย์วิทวัส ศิริประชัย แอดมินเพจ “Drama Addict” จ่าพิชิต ขจัดพาลชน

“Social Media Trend 2019” “การจัดการทุกด้านเกี่ยวกับแฟนเพจเฟซบุ๊ค – Facebook 101” และเทคนิคการทำคลิปวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน
โดย ว่าที่ร้อยตรีพุทธพจน์ ตรีเภรี นักการตลาดออนไลน์อิสระ

บรรยากาศเวิร์คชอปโซเชียลมีเดีย รุ่นที่ 1 วันที่ 1
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศเวิร์คชอปโซเชียลมีเดีย รุ่นที่ 1 วันที่ 2
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 22

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้