ในทศวรรษนี้ สังคมไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญ นั่นคือ การเป็นสังคมสูงวัย ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลง สวนทางกับสถิติแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นและด้วยคำถามสำคัญถึงการเกิดและการมีชีวิตอยู่ อย่างมีคุณภาพของสังคมไทย เรื่องของท้องไม่พร้อมกับการเกิดจึงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะเมื่อมองจากมุมของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ แต่ความยากลำบากอย่างยิ่งของการทำความเข้าใจเรื่องท้องไม่พร้อมกับการเกิดก็คือ การที่ร่างกายผู้หญิงเป็นพื้นที่ต่อสู้รองรับอุดมการณ์หลายอย่างเกินไป เริ่มจาก…

อุดมการณ์เรื่องเพศ ที่กำหนดแบบแผนปฏิบัติไว้อย่างแข็งตัว เช่น อนุญาตให้มีได้ในสถาบันการแต่งงานในวัยอันสมควร และในความสัมพันธ์ต่างเพศ ฯลฯ

อุดมการณ์เรื่องผู้ชายเป็นใหญ่ ที่ยอมรับอิทธิพลของผู้ชายในการกำหนดความเป็นไปของชีวิตทางสังคมมากกว่าผู้หญิง แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเองก็ตาม

อุดมการณ์ครอบครัวสมบูรณ์ ที่สร้างระบบคุณค่าให้ความสำคัญกับการเกิดและการมีลูก โดยวางเฉยไม่เห็นว่าความตั้งใจ/ไม่ตั้งใจท้อง หรือความพร้อม/ไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ของผู้หญิง

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการตัดสินใจ ผู้หญิงจำนวนมากต้องเสียลละความต้องการ ฝืนความตั้งใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง อดทน และดิ้นรนทุกวิถีทางทั้งชีวิต เพียงเพื่อจะเป็นเมียและแม่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์ และ

อุดมการณ์เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งแม้จะยังเป็นวิธีคิดชุดใหม่ในสังคมไทยที่หยิบยกเอาเรื่องสิทธิมาเป็นหัวข้อสำคัญแทนหน้าที่และบทบาทที่ต้องปฏิบัติ แต่ดูเหมือนจะเป็นความหวังเดียวของการต่อสู้ให้ผู้หญิงมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกชีวิตทางเพศ และกำหนดอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเอง

ภายใต้การจับจ้องด้วยสายตาที่พร้อมตัดสินว่า ผู้หญิงต้องท้องแบบไหนจึงจะเป็นการท้องที่ถูกต้องชอบธรรม ท้องแบบไหนเป็นท้องที่ผิดไม่เหมาะสม การยุติการตั้งครรภ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ต้องแลกกับบทลงโทษฝังใจไปตลอดชีวิต และการให้ค่าสูงส่งกับการเกิด โดยวางเฉยต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้เป็นแม่และลูกที่จะเกิดจากท้องที่ไม่พร้อม ประเด็นคำถามสำคัญในทางประชากรก็คือ…

การเกิดของประชากรในสังคมไทยจะเป็นการเกิดที่มีคุณภาพ จากท้องที่ตั้งใจ และจากครอบครัวที่พร้อมได้อย่างไร หากไม่ยอมให้ผู้หญิงแสดงความตั้งใจที่จะท้องหรือไม่ท้องได้ และไม่ยอมให้ผู้หญิงมีทางเลือกในการตัดสินใจจัดการชีวิตเจริญพันธุ์ของตัวเอง

ที่มา : ท้องไม่พร้อม การเกิด และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ

อ่านทั้งหมดคลิก : https://choicesforum.files.wordpress.com/2019/05/unintended-pregnancy-births-and-reproductive-rights.pdf

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้