กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดแสดงผลงานเด่นของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข การศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ สุชุมวิท 11 กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรภ์ต่อ และยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ให้บริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร รวมทั้งแสวงหาความต่อเนื่องในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระบบต่อไป โครงการมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ 2) ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึงด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย RSA 3) สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ 4) จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นนี้ ซึ่งเล็งเห็นว่าเนื้อหาสาระของการประชุมจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ทำงานด้านสุขภาพ ในด้านการเชื่อมโยงการทำงานกับสถานบริการสุขภาพต่างๆ ทีมงาน www.rsathai.org จึงใช้โอกาสนี้ในการรายงานข่าวสารการประชุมโดยใช้ช่องทางออนไลน์ของโครงการ โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จะมีการ Live ผ่านเฟซบุ๊ก RSATHAI https://web.facebook.com/rsathai.org/ 2 ช่วง ประกอบด้วย

10.30-12.00 น.
อภิปราย “กลไกหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด”
วิทยากร
1. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
2. นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
3. ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
4. นางจตุพร โรจนพานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ดำเนินการอภิปราย : นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย

14.45-16.30 น.
อภิปราย “พลังวัยรุ่นคลื่นลูกใหม่ กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
วิทยากร
1. นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
2. นายอิทธิพล ทองแดง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายศตวรรษ จันทร์รักษ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง
4. นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
ผู้ดำเนินการอภิปราย : คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 4

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้