วันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ 2561 เครือข่าย RSA มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่มีสมาชิกเครือข่าย RSA จำนวน 3 แห่งในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • นายแพทย์เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้ประสานเครือข่าย RSA สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
  • นายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA ภาคใต้
  • ตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 11
  • นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิแพธทูเฮลท์ และเว็บไซด์เลิฟแคร์สเตชั่น 
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 
  • ตัวแทน สสจ. หรือผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นจังหวัดนั้นๆ 

จากการลงเยี่ยมพบสถานการณ์ ด้านการให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ละแห่ง โดยสรุปดังนี้ 

  1. โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแพทย์อาสาเครือข่าย RSA นายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล สูติแพทย์ ดำเนินการถึงปัจจุบัน มีการสร้างระบบการส่งต่อที่ชัดเจนเป็นสาธารณะ ในการทำงานภายในโรงพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่ดี มีผู้รับผิดชอบหลักชัดเจน คือ คลินิกวัยรุ่น ฝ่ายการพยาบาลสนับสนุนเต็มที่ และเมื่อได้มีการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นจะมีความเข้าใจและสนับสนุน และมีแผนนำเอาเข้าวาระในการประชุม MCH Board จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
  2. โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีแพทย์อาสาเครือข่าย RSA นายแพทย์อภิเดช  ลีรัญวราวัฒน์ สูติแพทย์ หยุดการดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาภายใน โดยทีมมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต่อไปเนื่องจากมีศักยภาพ และผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ คลินิกวัยรุ่นทำงานเชิงรุกกับเครือข่ายเต็มที่
  3. โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร มีแพทย์อาสาเครือข่าย RSA แพทย์หญิงสุขุมาล โพธิ์ทอง สูติแพทย์ หยุดดำเนินในปัญหาการใช้จ่ายในการให้บริการและระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ คุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด
เยี่ยมศึกษาดูงานเครือข่ายRSAภาคใต้ 
อ้างอิง : ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
http://hpc11.go.th/activity_datacenter/reportkmweb/detail/140

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้