ลิงค์สำหรับ ร่วมบริจาคเพื่อสั่งซื้อเสื้อยืดรณรงค์ RSA ออนไลน์ https://rsathai.org/campaign-aug2019

โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤด จากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ภายใต้เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

ในช่วง 5 ปีแรกของการดำเนินงานเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เข้าถึงผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมผ่านศูนย์พึ่งได้ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวนผู้หญิงที่เครือข่ายฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจึงมีไม่มากนัก แต่เมื่อมีองค์กรสมาชิกที่เปิดให้บริการสายด่วนเพื่อรับปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มทำทาง สายด่วน 1663 และสายด่วน 1300 ช่วยเหลือสังคม ทำให้เครือข่ายฯ ได้รับการประสานเพื่อส่งต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนปีละหลายร้อยราย โดยมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก ยากจน และอีกไม่น้อยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือประกันสังคมได้

ในการประชุมครั้งที่ 28 ของเครือข่ายฯ วันที่ 6 ก.ค. 2555 จึงมีมติจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม” จากการระดมทุนภายในสมาชิกองค์กร ปัจจุบันเงินบริจาคส่วนใหญ่ยังคงมาจากสมาชิกและเพื่อน ดำเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ  โดยให้ทุนผ่านองค์กรสมาชิกที่ติดต่อกับผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่วนใหญ่ใช้เวลาอนุมัติภายในวันเดียว

จากการที่เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ได้ส่งต่อผู้หญิงในภาวะวิกฤตความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าทางเลือกนั้นจะคือการตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์ พบว่า ผู้หญิงที่ประสบปัญหาวิกฤตฯ มักมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการยุดิการตั้งครรภ์ จนต้องนำตนเองไปเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิต

ทั้งนี้ผู้ให้การปรึกษา/ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องของเครือข่ายฯ มักประสบปัญหาการขอความช่วยเหลือเบื้องตันจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มนี้ทั้งที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ และท้องต่อ ทางออกที่มักดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน คือการเรี่ยไรเงินจากผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป

ดังนั้น การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตความรุนแรงทางเพศ ภายใต้ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการบาดเจ็บและตายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และให้เด็กที่เกิดจากท้องไม่พร้อม ได้รับความช่วยเหลือเบื้องดันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

วัตถุประสงค์ 
กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก และผู้หญิงที่ประสบภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ และท้องไม่พร้อม ที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ หรือสิทธิสุขภาพระบบปกติได้ โดยเด็กและผู้หญิงที่เข้าข่ายเกณฑ์ข้อในข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนได้ คือ

  1. ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาความรุนแรงทางเพศ/ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  2. มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  3. มีฐานะยากจน และอยู่ในสภาวะยากลำบาก (ได้แก่ คนเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย คนพิการ ติดเชื้อเอชไอวี โรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็ก เป็นต้น)
  4. ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพ/ ประกันสังคม และอื่นๆ ได้ (แม้ว่าจะมีสิทธิก็ตาม หรือ มีค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม)

ขอบคุณที่มาข้อมูล 


  1. เอกสารการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม
  2. www.choicesforum.org/กองทุนฯ/

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.8 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 21

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้