เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคอีสาน ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้มุกดาหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินงานเครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ในแต่ละภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขยายแนวคิดการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างการให้บริการปรึกษาทางเลือก การตั้งครรภ์ต่อ และการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ของเครือข่ายในเขตจังหวัดภาคอีสาน เกิดเครือข่ายการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทั้งการให้บริการปรึกษาทางเลือก การตั้งครรภ์ต่อ และการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่เข้าถึงได้ ตลอดจนทำให้เครือข่ายบริการมีความเข้มแข็ง ทำงานร่วมกันอย่างครบวงจรต่อเนื่อง ให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นมิตร รองรับผู้รับบริการจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และหน่วยงานช่วยเหลือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น/ยุติการตั้งครรภ์/งานอนามัยการเจริญพันธุ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด , แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด ,ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น/อนามัยการเจริญพันธุ์/วางแผนครอบครัว/ยุติการตั้งครรภ์ จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ,ทีมสายด่วนปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม1663 , เครือข่ายท้องไม่พร้อม ,ทีมเว็บไซต์ RSAThai.org , หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาช่วยเหลือท้องไม่พร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ,คณะผู้จัดงานและวิทยากร

การประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคอีสาน กล่าวต้อนรับ โดย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ตัวแทนผู้ประสานงาน RSA ภาคอีสาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา กล่าวเปิดการประชุม โดย นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

งานประชุมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเครือข่ายภาคอีสาน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านข้อมูล กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 นโยบายการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย , การพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิดในระดับจังหวัดและระดับตำบล , การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล, การทำงานร่วมกันอย่างครบวงจรเพื่อดูแลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ,สถานการณ์ปัญหายาทำแท้งออนไลน์และการเข้าไม่ถึงบริการที่ปลอดภัย , ความท้าทายของการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สอง , ระดมสมอง “การเข้าถึงและการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” , รายงานผลการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ การเบิก-จ่ายยา และการเบิกค่าชดเชยบริการ อีกทั้งยังมีจำนวนสมาชิกเครือข่ายภาคอิสานเพิ่มขึ้น และมีการมอบเข็ม RSA สำหรับผู้สมัครสมาชิกรายใหม่อีกด้วย

ข้อมูลและภาพประกอบ :
โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.9 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 12

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้