เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทั้งในด้านการปรึกษาทางเลือก การตั้งครรภ์ต่อ และการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่เข้าถึงได้ เพื่อให้เครือข่ายบริการมีความเข้มแข็งและทำงานร่วมกันอย่างครบวงจร และวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายอาสา RSA ในปี 2563 ตลอดจนชี้แจงความคืบหน้าทางด้านวิชาการและสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สมาชิกเครือข่ายอาสา RSA และผู้ประสานงานภาค , สมาชิกเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ,สายด่วนปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม 1663 ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองกรมอนามัย , เครือข่าย/หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่เกี่ยวข้อง , คณะผู้จัดงาน วิทยากร , และทีมเว็บไซต์ RSA (rsathai.org) โดยการประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายในหัวข้อการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของเครือข่ายอาสา RSA

ทั้งนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมเครือข่าย RSA เพิ่มจำนวน 3 คน ทำให้ในปัจจุบันเครือข่ายอาสา RSA มีจำนวนสมาชิก 653 คน ประกอบด้วย แพทย์ 142 คน สหวิชาชีพ 511 คน โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเครือข่ายสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :
http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=safe_abortion

กำหนดการประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 

09.00 – 10.00 น.
พิธีเปิดการประชุม
บรรยายการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของเครือข่ายอาสา RSA 

โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

10.00 – 12.00 น.
ภาพรวมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายอาสา RSA ในแต่ละภูมิภาค
– ข้อมูลเครือข่ายแพทย์และสหวิชาชีพอาสา RSA
– ข้อมูลหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
– ความก้าวหน้า/ความสำเร็จของการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

โดย นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ (ตัวแทนผู้ประสานงานภาคเหนือ)
นพ.นิรันตร์ ชัยศรีสุขอำพร โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ตัวแทนผู้ประสานงานภาคกลาง)
นพ.ชาญชัย บุญอยู่ โรงพยาบาลบัวใหญ่ (ตัวแทนผู้ประสานงานภาคอีสาน)
นพ.ชัชวาล ก่อสกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่ (ตัวแทนผู้ประสานงานภาคใต้)

13.00 – 15.00 น.
การประชุมกลุ่มระดมสมอง “การขับเคลื่อนครื่อข่ายอาสา RSA 2020
– ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการประชุมกลุ่มระดมสมอง

โดย นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ
– แบ่งกลุ่มระดมสมองรายภูมิภาค
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
แผนการประชุมวิชาเครือข่ายอาสา RSA ระดับภูมิภาค
แผนการลงเยี่ยมหน่วยบริการในภูมิภาค
การพัฒนาการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการในการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลางและเครือข่ายที่เกียวข้อง

โดย ตัวแทนผู้ประสานงานภาค และทีม
ภาคเหนือ นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ภาคกลาง นพ.นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ภาคอีสาน นพ.ชาญชัย บุญอยู่ โรงพยาบาลบัวใหญ่
ภาคใต้ นพ.ชัชวาล ก่อสกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่

15.30 – 16.30 น. นำเสนอผลการประชุมระดมสมอง 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 

09.00 – 09.45 น.
ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

โดย นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ
นางสาวจิตติมา ภาณุเตชะ สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม

09.45 – 10.30 น.
ความคืบหน้าการจัดตัง “สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA”
โดย นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้ประสานงานเครือข่าย RSA
นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

10.30 – 11.15 น.
ข้อมูลการให้บริการของสายด่วน 1663 กับปัญหาอุปสรรคที่พบในปัจจุบัน
โดย นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

11.15 – 12.15 น.
การบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนค่าบริการการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยและค่าบริการการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
โดย นางสาวจารวี รัตนยศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

12.15 – 12.30 น. อภิปรายชักถามประเด็นปัญหาทั่วไป และปิดการประชุม

เครดิตภาพ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้