วันนี้ 25 ธันวาคม 2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe abortion) ถือได้ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุการป่วยและการเสียชีวิตของของมารดา สำหรับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นปัญหาที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอาจนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ หรือตั้งครรภ์ต่อได้ กรมอนามัยพิจารณาว่า การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะช่วยลดอันตรายจากการทำแท้งเถื่อนหรือการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย จึงได้มีการขึ้นทะเบียนยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน (Medabon) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีย่อย จ (๑) ภายใต้เงื่อนไข ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีหน่วยบริการภาครัฐและเอกชนที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย ทั้งสิ้นจำนวน 124 แห่ง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดซื้อยายุติการตั้งครรภ์ดังกล่าวได้ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ปรับเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยา Medabon เป็น “บริษัทสามารถจำหน่ายยาให้แก่กรมอนามัย องค์การเภสัชกรรม และสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอนามัย หรือขึ้นทะเบียนการใช้ยา Medabon กับกรมอนามัย” อีกทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สนับสนุนค่าบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิด) ภายหลังการยุติการตั้งครรภ์

ในปึงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ได้มีการปรับระบบการบริหารจัดการยายุติการตั้งครรภ์ใหม่ เป็น 2 ระบบ คือ

  1. สปสช. มีการสนับสนุนยา Medabon ให้หน่วยบริการสังกัด สปสช. และหน่วยบริการร่วมของ สปสช. ที่ขึ้นทะเบียนใช้ยากับกรมอนามัย โดยการชดเชยผ่านโปรแกรมระบบ บัญชียา จ (๒) ของ สปสช. ซึ่งเป็นการจัดซื้อยายุติการตั้งครรภ์ในภาพรวมของประเทศ และการกระจายยาผ่านระบบ SMART VMI ขององค์การเภสัชกรรม
  2. หน่วยบริการที่ประสงค์จัดซื้อยายุติการตั้งครรภ์ Medabon กับบริษัทนำเข้ายาเองโดยดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านกรมอนามัย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแม็กโนเลีย 2-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

09.00 – 09.30 น.
เปิดการประชุม โดย นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย

09.30 – 10.15 น.
การบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดย ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.

10.30 – 11.15 น.
ระบบการจัดบริการสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและแนวทางการบริหารจัดการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

11.15 – 12.00 น.
ระบบรายงานการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ออนไลน์ของแพทยสภา
โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก แพทยสภา

ข้อมูลการให้บริการของสายด่วน 1663 กับปัญหาอุปสรรคที่พบในปัจจุบัน
โดย คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

13.00 – 14.00 น.
การเบิกยายุติการตั้งครรภ์ “ยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน (Medabon)” ในโปรแกรมระบบบัญชียา (http://drug.nhso.go.th/drugserver/) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดย ภญ.สุภานัน อินแผลง สำนักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.
คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช.

14.00 – 15.00 น.
การบริหารการจ่ายและชดเชยค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการประมวลผลข้อมูลบริการ
โดย คุณมานพ โยเฮือง สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
คุณปริศนา รถสีดา สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.

15.15 – 16.30 น.
อภิปรายซักถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปข้อคิดเห็น/ปิดประชุม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 8

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้