เศรษฐกิจ
ข้อมูลล่าสุด!! จากข้อมูลสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า จากการรวบรวมข้อมูล 1-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 56.77 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.21 ล้านคน กลุ่มประชากรผู้มีงานทำขณะนี้มีทั้งสิ้น 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 4.90 แสนคน ผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.56 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 4.4 แสนคน (จาก 37.77 ล้านคน เป็น 37.33 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน (จาก 3.46 แสนคน เป็น 3.92 แสนคน) และผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 5.7 แสนคน (จาก 17.99 ล้านคน เป็น 18.56 ล้านคน)

ท้องไม่พร้อม :
จากรายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับรายงานจากสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายเฝ้าระวังการแท้งฯ จำนวน 337 แห่ง ใน 37 จังหวัด โดยพบผู้ป่วยแท้ง เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 153 แห่ง เป็นผู้ป่วยแท้งที่ยินยอมโดยสมัครใจ ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,931 ราย เป็นการแท้งเอง จำนวน 854 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.2 ทำแท้ง จำนวน 1,077 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.8 

ข้อมูลด้านอายุพบว่า อายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 1.4 , 15-24 ปี ร้อยละ 36.3 ,25-34 ปี ร้อยละ 38.1 , 35-44 ปี ร้อยละ 23.1 , และมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 1.1

โดยพบว่า ผู้ป่วยทำแท้งจำนวนทั้งหมด 1,076 ราย มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 60.2 และเหตุผลด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 39.8 ที่ระบุปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเงิน ร้อยละ 67.7 รองลงมาคือ การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการตั้งครรภ์เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา ร้อยละ 34.3 และ 28.3 ตามลำดับ (เป็นการตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

9 เหตุผลที่ผู้หญิงทำแท้ง ดังนี้ 
1. มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ร้อยละ 67.7
2. การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 34.3
3. การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ร้อยละ 28.3
4. มีบุตรพอแล้ว ร้อยละ 26.3
5. ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน ร้อยละ 16.6
6. มีปัญหากับฝ่ายชาย ร้อยละ 16.6
7. หย่า/เลิกกับสามี/เพื่อนชายหลังจากตั้งครรภ์ ร้อยละ 14.9
8. ตั้งครรภ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือเพื่อนชาย ร้อยละ 3.8
9. ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน ร้อยละ 2.1

จากสถานการณ์วิกฤตโควิด19 เพจ RSAThai ได้เปิดบริการปรึกษาออนไลน์ทางเพจ ได้มีการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 มีค. – 28 เมย. ได้ให้การปรึกษาจำนวน 219 ราย ปรึกษาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 78.1 ตรวจพบว่าท้องแล้วและต้องการปรึกษาเรื่องยุติการตั้งครรภ์ รองลงมาคือ ปรึกษากังวลท้อง 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.2 และคุมกำเนิด 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.5 อื่นๆ จำนวน 16 ราย ร้อยละ 7.3 พูดคุยในประเด็น สอบถามสถานบริการ ท้องต่อ/บ้านพัก ให้ความรู้ /ข้อมูลแหล่งบริการ (มีการให้บริการมากกว่า 1 ประเด็น) 

ซึ่งผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จากการเข้ามารับบริการส่วนใหญ่มาจากเหตุประกอบกันมากกว่า 1 สาเหตุ พบว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือไม่สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ และจำนวนมากถูกทอดทิ้งจากฝ่ายชาย รวมทั้งความต้องการศึกษาหรือทำงานต่อ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ 

นอกจากนี้ความไม่พร้อมอาจจะมาจากเหตุในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพของผู้หญิง สาเหตุทางครอบครัว ผู้หญิงที่ประสบกับภาวะวิกฤตท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด19 ต้องได้รับข้อมูลทางเลือกที่รอบด้านอย่างเร็วที่สุด เนื่องจากปัญหาท้องไม่พร้อม มีเงื่อนเวลาของอายุครรภ์ที่ต้องตัดสินใจ 

แต่หากการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากความไม่พร้อม และไม่สามารถเข้าถึง “บริการทางเลือกที่รอบด้าน” ได้… นั่นคือสิ่งที่น่ากังวลใจมากที่สุด..

คุณภาพชีวิต : 
การท้องไม่พร้อม… และไม่สามารถเข้าถึงบริการทางเลือกที่รอบด้านได้นั้น… ส่งผลต่ออนาคตอันใกล้นี้ของประเทศไทย ที่อาจจะต้องเผชิญภาวะการเกิดที่ขาดซึ่งคุณภาพของประชากรรุ่นใหม่ รุ่นที่จะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เพราะเพียงแต่พวกเราในรุ่นนี้ “เศรษฐกิจ เงินในกระเป๋า ยอดคงเหลือในบัญชี ก็ทำให้เราอยู่ยากเสียเหลือเกิน”

ข้อมูลบางส่วนจาก : 
1) รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2562 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2) จากข้อมูลสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้