ชวนรับชมคลิปวิดิโอ การจัดการประชุมชี้แจงจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การบรรยายในหัวข้อ : การบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากรโดย : ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.

การบรรยายในหัวข้อ : ระบบการจัดบริการสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและแนวทางการบริหารจัดการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
วิทยากรโดย : นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

การบรรยายในหัวข้อ : ระบบรายงานการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ออนไลน์ของแพทยสภา
วิทยากรโดย : ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก แพทยสภา

หัวข้อการบรรยาย : ข้อมูลการให้บริการของสายด่วน 1663 กับปัญหาอุปสรรคที่พบในปัจจุบัน
วิทยากรโดย : คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

การบรรยายในหัวข้อ : การเบิกยายุติการตั้งครรภ์ “ยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน (Medabon)” ในโปรแกรมระบบบัญชียา (http://drug.nhso.go.th/drugserver/) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากรโดย : ภญ.สุภานัน อินแผลง สำนักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.
คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช.

การบรรยายในหัวข้อ : การบริหารการจ่ายและชดเชยค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยการประมวลผลข้อมูลบริการ
วิทยากรโดย : คุณมานพ โยเฮือง และ คุณปริศนา รถสีดา สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.

ที่มา : การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บันทึกวิดิโอเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://rsathai.org/contents/16292

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 4

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้