ปลอดภัยใส่ใจ “คุณภาพชีวิต” RSAThai อาสาปิดทองหลังพระ

ทำไมต้องมี RSA
เพราะว่า.. ยังมีผู้หญิงที่จำเป็นต้องได้รับบริการที่เข้าข่ายการทำแท้งตามกฎหมาย แต่เข้าถึงหน่วยบริการได้ยากและราคาแพง จึงต้องเข้าไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทำให้บาดเจ็บมีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต

ผลกระทบที่เกิดขึ้น..
การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมส่งผลต่อการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ น้ำหนักแรกคลอดต่ำ ถูกทอดทิ้ง กำพร้า ขาดสารอาหาร ขาดการดูแลเอาใจใส่ เติบโตโดยไม่มีครอบครัวดูแล สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในอนาคต

ข้อบ่งชี้ของการยุติการตั้งครรภ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภามีอะไรบ้าง ?
การตั้งครรภ์นั้นๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้หญิง ตัวอ่อนในครรภ์พิการ การตั้งครรภ์เกิดจากความผิดทางเพศ ได้แก่ การข่มขืนการล่อล่วงบังคับข่มขู่ และผู้หญิงอายุน้อยกว่า 15 ปี

RSA คือใคร
คือ เครือข่าย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร ครู และสหวิชาชีพอื่นๆ จากภาครัฐและเอกชน รวมตัวกัน อาสาให้การปรึกษา ส่งต่อ หรือให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ด้วยการใช้ยา หรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก ตามข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภาให้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

เครือข่ายอาสา RSA ได้รับการสนับสนุนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยการหนุนเสริมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แพทยสภา สภาการพยาบาล ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักอัยการสูงสุด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานวิชาการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนแพทย์อื่นๆ

RSA ได้รับการหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดยสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

RSA ทำงานอย่างไร

รับส่งต่อ เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก

บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยวิธีการใช้ยาและวิธีการทางศัลยกรรม โดยผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมได้รับบริการปรึกษาที่รอบด้านและมีทางเลือก ภายใต้ข้อบ่งชี้ทางสุขภาพกายและใจที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา

พัฒนาระบบบริการและระบบส่งต่อ ที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ตอบสนองมาตรการลดปัญหาสาธารณสุข ลดอัตราการตายของแม่และเด็กในประเทศไทย

สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อลดปัญหาการทำแท้งเถื่อนและไม่ปลอดภัย รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เข้าถึง RSA ได้ที่ไหน
บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และสหวิชาชีพ
– ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ และการสมัครขึ้นทะเบียนใช้ยาได้ที่เว็บไซต์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ : http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=safe_abortion
– สมัครสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA ได้ที่เว็บไซต์ RSATHAI.ORG
: reg.rsathai.org

ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม
โทรสายด่วน 1663 09.00-21.00 น. ทุกวัน
Facebook : สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม

ช่องทางเข้าถึง RSATHAI
Youtube : https://bit.ly/3bcfF9z
Line : https://lin.ee/enMEdip
Facebook: www.facebook.com/rsathai.org/
Twitter : www.twitter.com/RSATHAIORG

Rv3_RSA2020_BC

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 12

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้