วันนี้ 18 กันยายน 2563 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล เพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวถึงความสำเร็จของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งการตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ให้เกิดความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ปลอดภัยและเป็นมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม จึงดำเนินการร่วมกันภายใต้ 4 ข้อคือ 1) พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อ 2) ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึงด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย RSA 3) สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ 4) จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกส่วนในการร่วมกันผลักดันให้มีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย”

รวมถึงมีการมอบรางวัลขอบคุณและชื่นชมความร่วมมือผู้ร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่เครือข่าย งานเสวนาวันนี้จัดขึ้นเป็นเวทีสาธารณะที่นำหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กล่าวเปิดการเสวนาโดย นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย
และช่วงการเสวนา : ขอบคุณและชื่นชมความร่วมมือผู้ร่วมสร้างความสำเร็จ  


ที่มา : การเสวนาและรณรงค์ ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม: ความสำเร็จและพันธะกิจที่ต้องสานต่อ เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้