ในงานเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย”

“การสร้างการเข้าถึงบริการที่ปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมต้องให้ความสำคัญ การมีทางเลือกดีกว่าไม่มีทางเลือก” วิทยากรโดย คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา หัวหน้าศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 กล่าวว่า การสร้างการเข้าถึงบริการปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมจะต้องให้ความสำคัญโดยจะต้องให้ทางเลือกแก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

จากผลการดำเนินงานของศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 พบว่า มีการให้การปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์และท้องไม่พร้อมมาตั้งแต่ปี 56 จำนวนของผู้ที่โทรมาขอการปรึกษามีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ สายที่โทรเข้ามาปรึกษาอยากยุติการตั้งครรภ์ที่ทางศูนย์สามารถส่งต่อไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ ได้เนื่องจากอายุครรภ์สูงเกินกว่าที่จะยุติได้ ซึ่งเป็นการท้องต่อในความไม่พร้อม แนะนำว่าผู้หญิงควรมีทางเลือกดีกว่าไม่มีทางเลือก ซึ่งต้องมีอำนาจใจการตัดสินใจ มีสิทธิ และมีทางเลือกเป็นของตนเอง หากมองไปข้างหน้าควรมี “ทางเลือกในบริการยุติการตั้งครรภ์จะต้องเป็นบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานเหมือนกับการฝากครรภ์ตามปกติ มีบริการทางสังคมที่สนับสนุนการตั้งครรภ์ต่อ ต้องมีบริการที่ช่วยครอบคลุมและสนับสนุนให้มากเพียงพอ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ท้องไม่พร้อมและท้องต่อแล้ว ไม่สามารถดูแลตนเองได้ จะต้องมีบริการที่สนับสนุนและช่วยเหลือปัญหาต่างๆ อย่างไร และสิ่งสำคัญจะต้องเลิกกฎหมายที่ลงโทษ และส่งเสริมกฎหมายที่เอื้อต่อการตัดสินใจของผู้หญิง จะต้องมีกฎหมายที่รองรับที่ทำให้ชิวิตของผู้หญิงมีความสุขมากกว่า โดยไม่ใช้คำอ้างเรื่องของศีลธรรมอันดีมากำหนดทางเลือกการตัดสินใจ”

ขยายหน่วยบริการยุตติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ วิทยากรโดย นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ความสำเร็จของเครือข่ายในตอนนี้มีการร่วมมือไม่ใช่แค่ภาครัฐเท่านั้นยังมีกลุ่มเครือข่ายอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น “เรามีการจัดประชุมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่ายังมีคนสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ และยังเพิ่มเครือข่ายหน้าใหม่ที่เข้ามาร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าร่วมรับฟังความเข้าใจและการดำเนินงานของเครือข่ายว่ามีการทำงานอย่างไร นอกจากนั้นเครือข่าย RSA ในแต่ละภาคยังมองหาหน่วยบริการในพื้นที่ที่มีความสนใจจะเข้าร่วม หรือมีการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ จะมีการส่งข่าวเข้ามาในส่วนกลางว่ามีความสนใจอยากจะเข้าร่วมเครือข่าย จากนั้นก็จะมีการส่งลงเยี่ยมพื้นที่ จุดนี้เป็นจุดสำคัญว่าหน่วยบริการที่จะสามารถจัดตั้งได้หรือไม่ ซึ่งในหลายพื้นที่ต้องการข้อมูลสนับสนุน นโยบายจากส่วนกลางสนับสนุนอย่างไร เรื่องของการเคลียร์ เรื่องของกฎหมายต่างๆ อันไหนทำได้และอันไหนทำไม่ได้ ซึ่งส่วนนี้การลงพื้นที่จะช่วยได้เยอะ ในการขยายเครือข่าย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาผู้หญิงท้องไม่พร้อม” เป้าหมายสูงสุดในอนาคตหวังว่าจะไม่ต้องมีเครือข่าย หมายความว่า ทุกคนในสังคมและผู้ให้บริการทุกคนสามารถเป็น RSA ได้หมด คนที่เข้ามาปรึกษาไม่มีคนปฏิเสธ ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนที่ RSA ทำในทุกวันนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเครือข่ายต้องมาทำงานด้านนี้เป็นพิเศษ ซึ่งน่าจะทำได้ในเร็ววันเพราะความแข็งแรงในเครือข่ายที่เรามีในปัจจุบัน

ขับเคลื่อนแนวทางตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ วิทยากรโดย คุณจิตติมา ภาณุเตชะ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของโครงการที่ดำเนินงานมา 18 เดือน โครงการได้เห็นปัญหาชัดเจนขึ้นในหลายๆ องค์ประกอบ พบว่า ปัญหาของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมไม่สามารถมีทางเลือกที่เหมาะสมและพบว่าจะต้องปล่อยให้ท้องต่อ หรือ “การท้องต่อในภาวะจำยอม” ที่ไม่สามารถทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ได้เนื่องจากมีอายุครรภ์ที่สูงแล้ว ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการทำแท้งเองและไม่ปลอดภัย รวมถึงกฎหมายที่ไม่ชัดเจน สถานการณ์ท้องไม่พร้อมแล้วต้องท้องต่อเป็นประเด็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ถูกมองข้ามในสังคมไทย เป็นปัญหาโครงสร้างในด้านเพศภาวะ ทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตด้วยตัวเอง ครอบครัวและคนในสังคมยังคงมองว่า เป็นความผิดที่ตัวผู้หญิงจำเป็นต้องรับกรรมและภาระนั้น เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจากการขาดมาตรการและนโยบายอย่างเป็นระบบของหน่วยงานและขาดระบบทรัพยากรรองรับ ท้องไม่พร้อมและต้องท้องต่อเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และต้องให้ความสำคัญต่อปัญหานี้เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ที่มา : “ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย” การเสวนาและรณรงค์
ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม: ความสำเร็จและพันธะกิจที่ต้องสานต่อ เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้