1. นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทค โน โลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
สังกัด – สำนักงานเลขานุการกรม – กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง htps://person.anamai.moph.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร “พนักงานราชการ” และยื่นใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2564 ในวันราชการ โดยสามารถดำเนินการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และระบุที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครพนักงานราชการคนพิการ” ทั้งนี้ จะถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากภายในวันที่รับสมัคร หากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับฝากหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะไม่ได้รับการพิจารณา

(2) สมัครทาง E-Mail สแกนและส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมไฟล์หลักฐานการสมัครทาง E-mail: sirisak.h@anamai.mail.go.th ในวัน และเวลาราชการ

ทั้งนี้ การสมัครทั้ง 2 ช่องทาง จะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบใบสมัคร พร้อมหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัยที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4084 และ 0 2590 4076 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1/1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป ในใบสมัคร

(2) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับ การสำร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1623237639

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้