วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี นานาชาติจัดให้เป็นวันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมโลกตระหนักต่อสิทธิของผู้หญิงในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยการกำจัดอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในด้านกฎหมาย ระบบบริการ และทัศนคติของสังคม ที่ทำให้ผู้หญิงเข้าไม่ถึงบริการจนเกิดการบาดเจ็บและตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย ในปีที่ผ่านมาพบว่า มีความก้าวหน้าของการปรับแก้กฎหมายที่สำเร็จในหลายประเทศ เช่น อาเจนติน่า เกาหลีใต้ เอควาดอร์ ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย

คำขวัญสำหรับการรณรงค์ในปี 2564 นี้ คือ Safe Abortion Is Essential Healthcare (ยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพที่จำเป็น) โดยใช้แฮชแท็กในการรณรงค์ว่า #MakeUnsafeAbortionHistory (#ให้การแท้งไม่ปลอดภัยจบที่รุ่นเรา) เครือข่ายที่ทำงานเรื่องการเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยในประเทศไทย ได้จัดสัปดาห์เฉลิมฉลองสิทธิการทำแท้งระหว่างวันที่ 18 – 30 กันยายนนี้ โดยมีกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ การสัมมนาวิชาการ การเสวนาในประเด็นทำแท้ง และ การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการแถลงข่าวเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 19.00 เป็นต้นไป : ทำแท้งทอล์ค EP. 23: “เซ็กส์ เมนส์ และแท้ง” โดย กลุ่มทำทาง ร่วมพูดคุยกันได้ที่ Clubhouse

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 9.00-16.00 น. : สัมนาออนไลน์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน OSCC ทั่วประเทศ สัมมนาออนไลน์ “แนวทางการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงวิกฤตโควิด 19 สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข” โดย กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายอาสา RSA

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 19.00 น. เป็นต้นไป : ทำแท้งทอล์ก EP. 24: “ทำแท้งไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่จะหมดไปสักที: Make unsafe abortion history” โดย กลุ่มทำทาง

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 13.00-15.30 น.: แถลงข่าววันยุติการตั้งครรภ์สากล 2564 : โดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม สมาคมพัฒนาอาสา RSA กลุ่มทำทาง กองบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย รับชมได้ทาง Facebook Fanpage : RSATHAI

กำหนดการแถลงข่าวออนไลน์ วันยุติการตั้งครรภ์สากล 2564 Thailand Celebrating Abortion Rights
ยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพที่จำเป็น ให้แท้งไม่ปลอดภัยจบที่รุ่นเรา

เวลา 13.00 น.
รับชมคลิป ความสำเร็จของการแก้กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้งในประเทศไทย
กล่าวนำ เมเม่ ตัวแทนผู้หญิง จากกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก 

13.15 – 13.30 น.
ความสำคัญของวันยุติการตั้งครรภ์สากล 2564 และความก้าวหน้าของประเทศไทย
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม 

13.30 – 14.00 น. พันธสัญญาต่อการพัฒนาสิทธิและบริการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย 
นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล กองบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คุณชาติวุฒิ วังวล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

14.00 – 14.20 น. สภาพปัญหาที่ยังดำรงอยู่ 
พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ แพทย์อาสา RSA
คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา ศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663

14.20 – 14.50 น. ข้อท้าทายในอนาคต
นพ.นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA 
คุณปิยนุช โคตรสาร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย
คุณสุไลพร ชลวิไล กลุ่มทำทาง 

14.50 – 15.20 น. เปิดให้ผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมงานแถลงข่าวซักถาม
ดำเนินรายการโดย คุณธิดารัฐ พิเชษฐพันธ์ กลุ่มทำทาง

15.20 – 15.30 น. สรุปและปิดงาน
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
รับชมคลิปร่วมมือร่วมใจให้การทำแท้งไม่ปลอดภัยจบที่รุ่นเรา”

พันธสัญญาต่อการพัฒนาสิทธิและบริการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย : นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล กองบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข https://rsathai.org/contents/18503
สภาพปัญหาที่ยังดำรงอยู่ : คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา ศูนย์ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 : https://rsathai.org/contents/18507
วันอังคารที่ 28 กันยายน 13.30-15.30 น. : เสวนาออนไลน์ “พส. เพื่อ พส. (แพทย์สาวเพื่อเพื่อนสาว) แพทย์หญิงกับการยุติการตั้งครรภ์” จัดโดย สมาคมพัฒนาอาสา RSA รับชม Live ได้ทาง Facebook Fanpage : RSATHAI เครือข่าย RSA ชวนฟังวงสนทนาเรื่องทำแท้งของ 4 พส. (แพทย์สาว) ที่ทำงานเพื่อ พส. (เพื่อนสาว) เพื่อแลกเปลี่ยนกันว่าระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ไทยนั้นเป็นอย่างไร แล้วทำไมจึงเข้าถึงยาก แพทย์และผู้หญิงมีสิทธิเลือกไหม ผู้หญิงมีศักยภาพดูแลการแท้งด้วยตนเองไหม และสิ่งที่ พส. ทั้งสี่อยากเห็นในบริการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย

พญ. นิโลบล ช่วยแสง โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
พญ. พัชยาพรรณ ภูมิศิริวิไล โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พญ. บุษราคัม บุญธรรม โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินการโดย รศ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์ คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี 

เสวนาออนไลน์ “พส. เพื่อ พส. (แพทย์สาวเพื่อเพื่อนสาว) แพทย์หญิงกับการยุติการตั้งครรภ์”


วันพุธที่ 29 กันยายน 13.30-15.30 น.: เสวนาออนไลน์ “When the laws let the door opens for safe abortion: โรงเรียนแพทย์จะไปต่อในทิศทางใด ?” จัดโดย สมาคมพัฒนาอาสา RSA รับชม Live ได้ทาง Facebook Fanpage : RSATHAI เครือข่ายอาสา RSA ชวนฟังการเสวนา ข้อบ่งชี้ทำแท้งเรื่องทารก ระดับไหนถือว่าเข้าเกณฑ์ เกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ VS เกณฑ์ของผู้ตั้งครรภ์เหมือนกันไหม และใครควรเป็นผู้ยุติการตั้งครรภ์ โรงเรียนแพทย์จะรับมืออย่างไรกับอายุครรภ์สูง ครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนและเกิดจากการข่มขืน 

ผศ.นพ. สัญญา ภัทราชัย คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ. ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.นพ. เจน โสธรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินการโดย อ.พญ.สมสุข สันติเบญจกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนาออนไลน์ “When the laws let the door opens for safe abortion: โรงเรียนแพทย์จะไปต่อในทิศทางใด ?”


คลิป ความร่วมมือร่วมใจ นานาทัศนะเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย


ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 10

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้