จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และโครงการ “การติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถีในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่ ”สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ดำเนินการประชุม โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

กำหนดการ

13.30 – 13.45 น.
แนะนำโครงการ “การติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถีในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่” หรือ “Abortion Access”
โดย กฤตยา อาชวนิจกุล – ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

อภิปรายกลุ่ม: ผลของการใช้กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ในระยะ 14 เดือนที่ผ่านมา

13.45 – 14.00 น.
ความ (ไม่) คืบหน้าของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามเงื่อนไขมาตรา 305
โดย ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ – ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

14.00 – 14.15 น.
การเข้าไม่ถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงท้องไม่พร้อม: เสียงจากสายด่วน 1663
โดย คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา – ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

14.15 – 14.30 น.
ภาพรวมปัญหาที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าไม่ถึงบริการภายใต้กฎหมายทำแท้งใหม่
โดย คุณสุพีชา เบาทิพย์ – กลุ่มทำทาง

14.30 – 15.30 น.
ความเห็นจากผู้แทนภาคีที่เกี่ยวข้อง
1. นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล – ที่ปรึกษากองบริหารการสาธารณสุข
2. คุณสุภัทรา นาคะผิว – ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
3. คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
4. คุณศยามล ไกยูรวงศ์ – กรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

15.30 – 16.30 น. เปิดอภิปราย

16.30 – 16.45 น. สรุปและปิดประชุม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้