วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล ในปีนี้เครือข่ายที่ทำงานเรื่องการเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยในประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 กันยายน 2565 ดังต่อไปนี้ 

อังคารที่ 20 กันยายน เวลา 14.30-16.30 น. :
เสวนาออนไลน์ “แก้กฎหมายแล้ว ทำไมหมอหลายคนยังไม่ทำแท้ง” จัดโดย สมาคมพัฒนาอาสา RSA 
ผู้ร่วมเสวนา
ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ผู้ดำเนินรายการ คุณอินทิรา เจริญปุระ
รับฟังเสวนาย้อนหลัง : https://facebook.com/rsathai.org/videos/1078276383056634

พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน เวลา 14.30-16.30 น. : 
เสวนาออนไลน์ “รัฐไทยไร้สวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ต้องท้องต่อ” จัดโดย เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ร่วมกับ สมาคมเพศวิถีศึกษา 
ผู้ร่วมเสวนา
รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช สถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม (สพมส.)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา
รับฟังเสวนาย้อนหลัง : https://facebook.com/rsathai.org/videos/3256904467909663

อาทิตย์ที่ 25 กันยายน เวลา 15.00-19.00 @สวนครูองุ่น ทองหล่อ กทม.
Flea Market: Abortion Rights, Health Rights, Human Rights and Democracy หรือ กรุงเทพทำแท้ง : ทำแท้งทำได้ ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ จัดโดย กลุ่มทำทาง ร่วมกับ เฟมินิสต์ปลดแอก และ Amnesty International Thailand

จันทร์ที่ 26 กันยายน เวลา 14.30-16.30 น.
เสวนาออนไลน์ “ช่องว่างของหลักประกันสุขภาพกับสิทธิการทำแท้ง” จัดโดย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
ผู้ร่วมเสวนา
คุณชีวิน วงษาทองไชย สายด่วน 1663
คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ดำเนินรายการ คุณอุษาสินี ริ้วทอง อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
รับฟังเสวนาย้อนหลัง : https://facebook.com/rsathai.org/videos/2030571480463872

พุธที่ 28 กันยายน เวลา 13.00 – 16.30 น. 
เสวนาวิชาการ “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์: สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
กำหนดการ
13.05 – 13.10 น. นายชาติวุฒิ วังวล (ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.10 – 13.15 น. ประธาน กสม. (นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์) กล่าวเปิดการเสวนา
13.15 – 13.35 น. บรรยายเรื่อง “เมื่อโลกถียงกันเรื่องแท้ง: ทำอย่างไรให้รอดตายแบบไม่ขาดวิ่น” โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

13.45 – 15.55 น.
ช่วงอภิปราย หัวข้อ “สถานการณ์ความก้าวหน้าสำหรับผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์”
ผู้ดำเนินรายการ: คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ผู้ร่วมอภิปราย
– รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล (เครื่อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม)
“ปัญหาการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอตภัยและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ”

– รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์ (เครือข่ายอาสา RSA)
“อะไรคือสมดุลระหว่างสิทธิแพทย์และสิทธิผู้รับบริการ”

– นพ. กฤช ลี่ทองอิน (ที่ปรึกษาประจำกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรศ สปสช.)
“ข้อท้าทายต่อการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

  • ดร.นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ (ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์) “ทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทุกจังหวัด”

– ผศ.ทวิดา กมลเวชช (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
“ทำอย่างไรให้ กทม. มีนโยบายและสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย”

– นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม (ผู้เชี่ยวขาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน) “ข้อท้าทายในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ภายใต้ความไม่พร้อม”

15.45 – 16.05 น. รับฟังความเห็น ถาม-ตอบ
16.05 – 16.10 น. พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร) รับจดหมายปิดผนึก เรื่อง “สถานการณ์การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร” จากภาคีเครือข่าย
16.20 – 16.30 น. ถ้อยแถลงของ กสม. : Abortion Rights=Health Rights=Human Rights โดยนางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รับฟังเสวนาย้อนหลัง : https://facebook.com/rsathai.org/videos/6169483703081574
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม : http://docs.nhrc.or.th/uploads/61745-pregnancy.pdf
ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้