เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและโครงการ “การติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถีในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่” โดยสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 55 เรื่อง “ความก้าวหน้าของระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลของรัฐ หลังการแก้กฎหมายทำแท้ง” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข

รับชมการเสวนา ย้อนหลังได้ที่ https://facebook.com/rsathai.org/videos/1233425653963317

กำหนดการ

13.30 – 13.35 น. นำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับกฎหมายทำแท้งฉบับใหม่  

13.40 – 14.00 น. นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ Abortion Access
1. งานวิจัยติดตามระบบบริการยุติการตั้งครรภ์หลังการแก้กฎหมายทำแท้ง โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล – ผู้จัดการโครงการ
2. RSA Prompt บริการยุติการตั้งครรภ์ออนไลน์: นวัตกรรมครั้งแรกของโลก โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ – ที่ปรึกษาโครงการ

14.00 – 14.20 น. ภาพรวมของบริการยุติการตั้งครรภ์ในระดับประเทศ 2 ปี หลังการแก้กฎหมาย
โดย นายแพทย์ดร.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ – ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

14.20 – 14.30 น. ตัวอย่างการให้บริการยุติการตั้งครรภ์แบบบริการสุขภาพปกติในโรงพยาบาลสิงห์บุรี
โดย แพทย์หญิงวิชชุลดา เชาว์นวม  – นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

14.30 – 14.50 น. ตัวอย่างการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลจังหวัดตรัง
โดย คุณปาริษา ด้วงทอง – หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตรัง

14.50 – 15.10 น. การส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์: ข้อท้าทายและอุปสรรคในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดย คุณวรภัทร แสงแก้ว – หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปทุมธานี

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้