The Active ไทยพีบีเอส รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 2566 จากข่าวผลักดันให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย ผ้าอนามัยฟรี สมรสเท่าเทียม นำไปสู่การผลักดันนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา The Active ได้มุ่งเน้นเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสตรี และความหลากหลายทางเพศในหลายมิติ เช่น

#ท้องไม่พร้อม..ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เป็นเนื้อหาที่นำเสนอให้เห็นปัญหาของผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนมาก ที่เข้าไม่ถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย แม้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 จะมีผลบังคับใช้มากว่า 2 ปี ให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่น ๆ แต่กลับมีมีผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธจากแพทย์ นำมาสู่ความพิการ เสียชีวิต การค้ามนุษย์ ผ่านการนำเสนอในหลายมิติ โดยผลงาน INFOGRAPHIC สถานบริการยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย 110 แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง เป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจจนถึงปัจจุบัน..

อ่านทั้งหมด :

The Active ไทยพีบีเอส รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 2566 | The Active

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้