มติ ครม.เห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ. 4 ฉบับ ให้ ผู้ประกันตน ข้าราชการ พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถใช้สิทธิเพื่อรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจาก สปสช.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ขั้นตอนหลังจากนี้เตรียมส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา …

หลังจากนี้ ขั้นตอนต่อไป ร่าง พ.ร.ฎ.ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาต่อไป เมื่อการดำเนินการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ร่าง พ.ร.ฎ.ทั้ง 4 ฉบับนี้จะถูกส่งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเสนอทูลเกล้าฯ ต่อไป

อ่านทั้งหมด : https://www.nhso.go.th/news/3933
#สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ครม.เห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.ฎ. 4 ฉบับ ดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิบัตรทอง

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้