คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับประชาชน ปี 2566 >>https://shorturl.asia/b3xz1

คู่มือสิทธิบัตรทอง : EP 1

“สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ
“สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท” ของคนไทย

พ.ร .บ.หลักประกันสุขภาพเแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ระบุให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อเป็นคำใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

“สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์ เฉพาะกลุ่ม) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท”… เพิ่มเติม

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้