เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์: สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย”

การอภิปราย หัวข้อ “สถานการณ์ความก้าวหน้าสำหรับผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์” ดำเนินรายการ โดย คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล (เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม) :“ปัญหาการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ”

รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์ (เครือข่ายอาสา RSA) : “อะไรคือสมดุลระหว่างสิทธิแพทย์และสิทธิผู้รับบริการ”

�นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน (ที่ปรึกษาประจำกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช.) :… เพิ่มเติม

[fb_vid id=”6169483703081574″]

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้