(Live) การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์: สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย” จัดโดย สำนักงาน กสม. ร่วมกับ สสส.

13.05 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายชาติวุฒิ วังวล (ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
.
13.10 น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ (ประธาน กสม.)
.
13.15 น. บรรยาย เรื่อง “เมื่อโลกเถียงกันเรื่องแท้ง: ทำอย่างไรให้รอดตายแบบไม่ขาดวิ่น” โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
13.55 น. การอภิปราย หัวข้อ “สถานการณ์ความก้าวหน้าสำหรับผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์” ดำเนินรายการ โดย คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล… เพิ่มเติม

การเสวนาวิชาการ

[fb_vid id=”934651507492558″]

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้