สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ “การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่อยู่ ในภาวะหลังคลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิด ได้เว้นช่วงการมีบุตรด้วยการใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรที่ออกฤทธิ์ได้นาน 3, 5 ปี

หลักเกณฑ์การให้บริการคุมกำเนิดแก่วัยรุ่น

  1. เป็นการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
  2. บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร หมายถึง บริการยาฝังคุมกำเนิด บริการห่วงอนามัย
  3. ผู้รับบริการต้องเป็นประชาชนไทยเพศหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกสิทธิ ที่อยู่ในภาวะหลังคลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิด
  4. ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ หรือสถานพยาบาล/สถานบริการที่สมัครใจเข้าร่วมบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น

หมายเหตุ **กรณีหากผู้รับบริการมีผลข้างเคียงจากการรับบริการดังกล่าว หน่วยบริการ หรือ สถานพยาบาล/สถานบริการ ต้องให้การดูแลรักษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ**

สิทธิประโยชน์ทางเลือกคุมกำเนิด ด้วยวิธียาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกสิทธิ์สุขภาพ ฟรี เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่งและ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมระบบ 30 บาท หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. โทร.1330 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้