ความก้าวหน้าของการยุติตั้งครรภ์ด้วยยา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีการยุติตั้งครรภ์ด้วยยา จึงได้ขอขึ้นทะเบียนยา Mifepristone (RU486) และ Misoprostol (ไซโตเทค) ที่บรรจุในแผงเดียวกัน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้ยุติการตั้งครรภ์ ต่อมาในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกยาทั้งสองชนิดบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชีย่อย จ(1) โดยภายใต้บัญชีย่อยนี้ต้องมีการจัดทําโครงการพิเศษภายใต้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการจัดทําโครงการพิเศษ โดยมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุน ค่าใช้จ่ายสําหรับยา Mifepristone (RU486) และ Misoprostol (ไซโตเทค) ที่บรรจุในแผงเดียวกัน

ภายใต้โครงการพิเศษนี้ สถานพยาบาลที่ประสงค์จะใช้ยายุติตั้งครรภ์ต้องเป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย สปสช. หรือเป็นหน่วยบริการ ร่วมให้บริการทางเวชกรรมของ สปสช. หรือ สมัครขึ้นทะเบียนยากับกรมอนามัย โดยสามารถสืบค้นแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนการใช้ยา และแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของสํานักอนามัยฯ  http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=safe_abortion

แม้ว่ายายุติตั้งครรภ์ทั้ง 2 ชนิดจะขึ้นทะเบียนเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วแต่ยังคงต้องกระจายภายใต้โครงการพิเศษทําให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ที่เลือกยุติตั้งครรภ์เข้าถึงยาดังกล่าวได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากข้อจํากัดของระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่อย่างจํากัด อีกทั้งจํานวนโรงพยาบาลที่สมัครรับยาภายใต้โครงการพิเศษก็มีไม่มากนัก หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการก็กําหนดข้อบ่งชี้ของการยุติต้ังครรภ์ที่ไม่ครอบคลุมเกณฑ์โดยเฉพาะข้อบ่งชี้ทางด้านสุขภาพทางใจ ส่งผลให้ยาทำแท้งทั้ง 2 ชนิดยังคงมีขายในอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง และขายโดยไม่มีการซักประวัติการตั้งครรภ์ ทําให้ผู้หญิงที่ต้องการยุติตั้งครรภ์ต้องพบกับความเสี่ยงว่ายาที่สั่งซื้อนั้นเป็นยาจริงหรือยาปลอมและขนาดของยา (dosage) ก็ไม่สอดคล้องกับอายุครรภ์ โดยมักอ้างว่าใช้ได้ในทุกอายุครรภ์

นอกจากนี้ หลังการซื้อยาทำแท้งทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่มีระบบบริการปรึกษาการใช้ยาและการดูแลอาการข้างเคียง ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากพบปัญหาการแท้งไม่สมบูรณ์ ตกเลือด และการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมา รวมถึงมีจำนวนมากที่ต้องสูญเสียชีวิต

 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 13

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้