เลือกการคุมกำเนิดให้เหมาะกับตนเองอย่างไรดี ? หญิงและชายแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิต สุขภาพ กำลังจ่าย และวิถีทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกัน จึงต้องเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่แตกต่างกันตามสภาพการณ์ของแต่ละคน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง

เลือกคุมกำเนิดอย่างไรดี   อ้างอิงจาก http://www.health.co.th/Journal2/54-54_ContraceptionEfficacy.html
องค์การแพธ ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ UNFPA. การศึกษาการกระจายเวชภัณฑ์คุมกำเนิดในประเทศไทย. ธันวาคม 2555 สัญญา ภัทราชัย. การคุมกาเนิดฉุกเฉิน (Emergency Contraception)

สถานบริการสุขภาพแต่ละประเภทให้บริการอะไรได้บ้าง
มักมีคำถามว่าจะไปหาบริการคุมกำเนิดวิธีการต่างๆ ที่มีอยู่ได้ที่ไหนบ้าง ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจว่าสถานบริการบางแห่งไม่สามารถให้บริการคุมกำเนิดได้ทุกวิธี เช่น กรณีใส่ห่วง หรือ ฝังยา ผู้ให้บริการต้องมีทักษะเฉพาะ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับว่าสถานบริการนั้นๆ มีผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะเฉพาะนี้หรือไม่ แต่การฉีดยาคุมกำเนิด เป็นทักษะทั่วไปจึงให้บริการได้ ซึ่งยาฉีดก็พบว่ามีขายในร้านยาเช่นเดียวกัน โดยเป็นการซื้อไปเพื่อนำไปฉีดที่สถานบริการ การให้บริการวิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธี สามารถแยกได้ตามสถานบริการโดยคร่าวดังต่อไปนี้

☺มีบริการ ☺☺ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย
✓ มีบริการให้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีผู้ผ่านการอบรม หรือ มีจำหน่ายในร้านยาบางร้านเท่านั้น
✖ ไม่มีบริการ

สถานบริการ การให้บริการวิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธี

อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ารับบริการคุมกำเนิดเองได้ไหม? ขอรับบริการด้วยตนเองได้เลย ยกเว้น กรณีผู้บกพร่องทางกายหรือจิต (ไม่จำกัดอายุ) ต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นต์รับรองด้วย และ การทำหมันหญิง  (กรณีแต่งงานแล้ว) ต้องมีสามีมาเซ็นต์รับรองด้วย


ที่มา : หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 26

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้