คลินิก สวท เวชกรรม (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ดำเนินงานภายใต้ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513  สวท ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พัฒนาคุณภาพประชากรผู้สูงอายุ ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับประชากรในถิ่นธุรกันดารห่างไกล พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความเท่าเที่ยมกัน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์
ภารกิจของสวท
1. บริการวางแผนครอบครัวอย่างมีคุณภาพผ่านคลินิก สวท ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ
2. รณรงค์ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน
3. รณรงค์ป้องกันปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี
4. ดูแลประชากรผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมประชากรผู้สูงอายุ
5. ดูแลประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
6. ดูแลประชากรในศูนย์อพยพจังหวัดตากและแม่ฮองสอน
7. ดูแลประชากรในพื้นถิ่นธุรกันดาร ห่างไกล

บริการของสวท

1. บริการวางแผนครอบครัวภายใต้ข้อกำหนดของแพทยสภา
2. บริการวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัว ลูกเสือทักษะชีวิต การป้องกันเอชไอวีเอดส์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. จัดกิจกรรมรงค์ให้ความรู้ป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ ค่ายเยาวชน ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ข้อมูลติดต่อ
เว็บไซต์ www.ppat.or.th
Facebook fanpage : https://web.facebook.com/PPATBANGKOK/

โดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัว ปรึกษาท้องไม่พร้อม ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ
ภายใต้ข้อกำหนดของแพทยสภาผ่านคลินิก สวท ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ มีรายละเอียดการให้บริการดังต่อไปนี้ (หมายเหตุ ควรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง)

 1. คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง : เลขที่ 8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  การติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 941 2320 ต่อ 181,182,183 โทรสาร : 02 5615130
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.00 น.
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ :
  1. บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ระหว่าง 9-12 สัปดาห์ (กรณีต่ำกว่า 9 สัปดาห์ มีค่าใช้จ่าย 3,000-3,500 บาท ,ระหว่าง 9-12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท)
  2. บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ในอายุครรรภ์ระหว่าง 6-7 สัปดาห์ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาท)
 2. คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง :  เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ-อมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  การติดต่อ : 02-433-9077 , 02-433-6561
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.00 น. ตรวจอายุครรภ์ , แพทย์ให้บริการ 13.00-14.30 น. **ควรมาก่อน 11.00 น.
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ : บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท)
 3. คลินิก สวท เวชกรรม ขอนแก่น *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง : เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
  การติดต่อ :  โทรศัพท์ 043 223627 , Hotline 095 661 6551 , 086 859 4959 ,081 1023 666
  Facebook : https://web.facebook.com/PPATKhonKaen/
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 *หยุดวันนักขัตฤกษ์
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ 
  1. บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์
  2. บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ในอายุครรรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500-6,000 บาท ค่าบริการอัลตร้าซาวด์ 350 บาท
  ยาคุม 1 เดือน 170 บาท ยาฝังคุมกำเนิด 2,500 บาท
 4. คลินิก สวท เวชกรรม อุบลราชธานี *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เนื่องจากปรับเวลาเปิดบริการตามมาตรการโควิด-19 
  ที่ตั้ง:  เลขที่ 154-56 ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
  การติดต่อ : โทรศัพท์ 045 243 380
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. กรณีตรวจครรภ์ให้มาพบแพทย์ก่อนเวลา 10.00 น.
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ 
  บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ค่าบริการอัลตร้าซาวด์ 400 บาท
  บริการคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด 2,500 บาท ยาฉีดคุมกำเนิด 3 เดือน 150 บาท
 5. คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่ *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง:  เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
  การติดต่อ : โทรศัพท์ 053 249 406
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์ 9.00-16.00 น.
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ 
  1. บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ไม่เกิน 10 สัปดาห์
  2. บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion:MA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,900 บาท
  บริการคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด 2,500 บาท ห่วง 800 บาท ยาฉีดคุมกำเนิด 1เดือน 200 บาท ยาฉีดคุมกำเนิด 3 เดือน 90 บาท
 6. คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง : เลขที่ 152/53-54 หมู่บ้านปัญญาปาร์ค ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง 52000
  การติดต่อ :  โทรศัพท์ 054 209 577
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00 น. พบแพทย์ให้บริการ เสาร์ 9.00-12.00 น.
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ 
  1. ให้บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ทุกวันเสาร์
  2. ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) กรณีที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ (ในวันจันทร์-ศุกร์) ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,300 บาท (รวมอัลตร้าซาวด์ 400)
  บริการคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด 2,500 บาท ยาฉีดคุมกำเนิด 1 เดือน 200 บาท ยาฉีดคุมกำเนิด 3 เดือน 90 บาท
 7. คลินิก สวท เวชกรรม เชียงราย *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 11 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง : เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
  การติดต่อ : โทรศัพท์ 053-713-090
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ /วันนักขัตฤกษ์
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ
  1. ให้บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) 2. ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA)  ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,900 บาท
  บริการคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิดชนิด 1 หลอด 2,600 บาท, ชนิด 3 หลอด 3,500 บาท ,ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD) 800 บาท ,ยาฉีดคุมกำเนิด 1 เดือน 200 บาท, ยาฉีดคุมกำเนิด 3 เดือน 90 บาท
 8. คลินิก สวท เวชกรรม ภูเก็ต *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 (สี่แยกเซ็นทรัล ติดกับโรงแรมดารา)
  การติดต่อ : 076 235 348 หรือ  087 969 3702
  วัน-เวลาให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. ให้บริการปรึกษาและนัดหมาย ศุกร์ 09.00-14.00 น. พบแพทย์ให้บริการ
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,500 บาท
 9. คลินิก สวท เวชกรรม หาดใหญ่ *รับอายุครรภ์ ต่ำกว่า 11 สัปดาห์ ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  ที่ตั้ง :  เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  การติดต่อ : โทรศัพท์ 074 252 691, 085-585-9580
  วัน-เวลาให้บริการ :จันทร์-พฤหัส 09.00-17.00น.
  วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ
  1. ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า  11 สัปดาห์
  2. ให้บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ค่าบริการประมาณ 5,500 บาท

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.7 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 168

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้