ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้มีรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยที่เป็นแบบรัฐเดี่ยว (Unitary State) มีรัฐบาลกลางในการบริหารงานระดับประเทศ โดยมีท้องถิ่นระดับบน ดูแลเขตการปกครองต่างๆ ตามที่รัฐบาลกลางมอบหมาย สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเกาหลีใต้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2503 เป็นต้นมา แต่การกระจายผลประโยชน์ของการเติบโตก็ยังกระจายอย่างไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชน ระบบสวัสดิการที่ดำเนินอยู่ยังมีช่องว่างอยู่หลายประการ เช่น การกีดกันหรือตกหล่นในกลุ่มผู้มีความอ่อนไหวทางสังคม การเคร่งครัดในกฎเกณฑ์/ คุณสมบัติที่จะได้รับการสงเคราะห์

หลายเขตการปกครองมีการดำเนินงานเพื่อแก้ไขภาวะดังกล่าว โดยให้องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เข้ามาดำเนินงานโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณบางส่วน ประกอบกับการมีกฎหมายและนโยบายสวัสดิการสังคมที่เอื้อ

แต่เนื่องจากอัตราการเกิดของประเทศเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจาก 2.0% เป็น 0.8% และ 0.2% ในปี 2555 ทำให้รัฐบาลออกนโยบายประชากรขึ้น โดยออกกฎหมายชื่อว่า Single-Parent Family Support Act หรือกฎหมายช่วยเหลือครอบครัว หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวขึ้น เพื่อเน้นการเพิ่มจำนวนประชากรและลดอัตราการตายของทารก โดยต้องการส่งเสริมให้เกิดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อการดูแลเด็กของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตดี นโยบายดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเชิงบวกที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพด้านการวางแผนครอบครัวและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนป้องกันการท้องไม่พร้อมและการทำแท้ง ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งในการเพิ่มจำนวนประชากรที่มีคุณภาพของประเทศเกาหลีใต้

กฎหมายและสวัสดิการช่วยเหลือแม่โสด จึงเน้นให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีสุขภาพและมีพัฒนาการเต็มที่ตามวัย ผู้ที่เป็นพ่อแม่โสดสามารถช่วยเหลือเลี้ยงตัวเองได้ อาทิ

    • ด้านสวัสดิการ (Welfare benefits) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลเด็กรายเดือน เงินเดือนช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารายปี ค่ารักษาพยาบาลรายปี เป็นต้น
    • ด้านการให้บริการ (Welfare service) ประกอบด้วย บ้านพักพร้อมสิ่งอำนวยสะดวก (ของรัฐ 58  แห่ง สามารถรองรับได้ 1,000 ครอบครัว) ศูนย์บริการปรึกษาเกี่ยวกับการ การทดสอบการ ตั้งครรภ์ สินค้าและอาหารเด็กอ่อน โรงเรียนทางเลือก บริการเลี้ยงเด็กอ่อน การช่วยเหลือทางกฎหมาย ฯลฯ

ทั้งนี้ แม่โสดในประเทศเกาหลีใต้ หมายถึง ผู้ที่หย่าร้าง สามีตาย และวัยรุ่นที่ตั้งท้องโดยไม่ได้แต่งงาน  แม่โสดต้องเผชิญกับอคติ ความคาดหวังทางสังคมจากการมีลูกโดยไม่ผ่านการแต่งงาน ผู้หญิงที่ท้องหรือเลี้ยงลูกลำพัง (Unwedding /Unmarried mother) หรือท้องในระหว่างเรียนจะถูกให้ออกจากโรงเรียน หากเป็นวัยทำงานจะถูกบังคับให้ออกจากงาน ทำให้ต้องเสียโอกาสทางการศึกษา ตกงาน ซึ่งเป็นเหตุต้องตกอยู่อยู่ในภาวะที่ยากลำบากและนำไปสู่ความยากจน ทั้งนี้ แม่โสดจะไม่ได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมายสมรสทั่วไป

 

ที่มา : การศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือดูแลแม่วัยรุ่น ณ ประเทศเกาหลีใต้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม ภายใต้ความร่วมมือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อปี 2557

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3.7 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้